ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಗಣೇಶ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ಸರ್ವವಿಘ್ನಹರಾಯ ಸರ್ವಾಯ ಸರ್ವಗುರವೇ ಲಂಬೋದರಾಯ ಹ್ರೀಂ ಗಂ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ .....

ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ಸರ್ವವಿಘ್ನಹರಾಯ ಸರ್ವಾಯ ಸರ್ವಗುರವೇ ಲಂಬೋದರಾಯ ಹ್ರೀಂ ಗಂ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |