ಅಥವ೯ವೇದದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾ ಸೂಕ್ತ

ಯಾಂ ಕಲ್ಪಯಂತಿ ವಹತೌ ವಧೂಮಿವ ವಿಶ್ವರೂಪಾಂ ಹಸ್ತಕೃತಾಂ ಚಿಕಿತ್ಸವಃ .
ಸಾರಾದೇತ್ವಪ ನುದಾಮ ಏನಾಂ ..1..
ಶೀರ್ಷಣ್ವತೀ ನಸ್ವತೀ ಕರ್ಣಿಣೀ ಕೃತ್ಯಾಕೃತಾ ಸಂಭೃತಾ ವಿಶ್ವರೂಪಾ .
ಸಾರಾದೇತ್ವಪ ನುದಾಮ ಏನಾಂ ..2..
ಶೂದ್ರಕೃತಾ ರಾಜಕೃತಾ ಸ್ತ್ರೀಕೃತಾ ಬ್ರಹ್ಮಭಿಃ ಕೃತಾ .
ಜಾಯಾ ಪತ್ಯಾ ನುತ್ತೇವ ಕರ್ತಾರಂ ಬಂಧ್ವೃಚ್ಛತು ..3..
ಅನಯಾಹಮೋಷಧ್ಯಾ ಸರ್ವಾಃ ಕೃತ್ಯಾ ಅದೂದುಷಂ .
ಯಾಂ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಚಕ್ರುರ್ಯಾಂ ಗೋಷು ಯಾಂ ವಾ ತೇ ಪುರುಷೇಷು ..4..
ಅಘಮಸ್ತ್ವಘಕೃತೇ ಶಪಥಃ ಶಪಥೀಯತೇ .
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಪ್ರತಿಪ್ರಹಿಣ್ಮೋ ಯಥಾ ಕೃತ್ಯಾಕೃತಂ ಹನತ್..5..
ಪ್ರತೀಚೀನ ಆಂಗಿರಸೋಽಧ್ಯಕ್ಷೋ ನಃ ಪುರೋಹಿತಃ .
ಪ್ರತೀಚೀಃ ಕೃತ್ಯಾ ಆಕೃತ್ಯಾಮೂನ್ ಕೃತ್ಯಾಕೃತೋ ಜಹಿ ..6..
ಯಸ್ತ್ವೋವಾಚ ಪರೇಹೀತಿ ಪ್ರತಿಕೂಲಮುದಾಯ್ಯಂ .
ತಂ ಕೃತ್ಯೇಽಭಿನಿವರ್ತಸ್ವ ಮಾಸ್ಮಾನ್ ಇಛೋ ಅನಾಗಸಃ ..7..
ಯಸ್ತೇ ಪರೂಂಷಿ ಸಂದಧೌ ರಥಸ್ಯೇವ ರ್ಭುರ್ಧಿಯಾ .
ತಂ ಗಚ್ಛ ತತ್ರ ತೇಽಯನಮಜ್ಞಾತಸ್ತೇಽಯಂ ಜನಃ ..8..
ಯೇ ತ್ವಾ ಕೃತ್ವಾಲೇಭಿರೇ ವಿದ್ವಲಾ ಅಭಿಚಾರಿಣಃ .
ಶಂಭ್ವಿದಂ ಕೃತ್ಯಾದೂಷಣಂ ಪ್ರತಿವರ್ತ್ಮ ಪುನಃಸರಂ ತೇನ ತ್ವಾ ಸ್ನಪಯಾಮಸಿ ..9..
ಯದ್ದುರ್ಭಗಾಂ ಪ್ರಸ್ನಪಿತಾಂ ಮೃತವತ್ಸಾಮುಪೇಯಿಮ .
ಅಪೈತು ಸರ್ವಂ ಮತ್ಪಾಪಂ ದ್ರವಿಣಂ ಮೋಪ ತಿಷ್ಠತು ..10.. {1}
ಯತ್ತೇ ಪಿತೃಭ್ಯೋ ದದತೋ ಯಜ್ಞೇ ವಾ ನಾಮ ಜಗೃಹುಃ .
ಸಂದೇಶ್ಯಾತ್ಸರ್ವಸ್ಮಾತ್ಪಾಪಾದಿಮಾ ಮುಂಚಂತು ತ್ವೌಷಧೀಃ ..11..
ದೇವೈನಸಾತ್ಪಿತ್ರ್ಯಾನ್ ನಾಮಗ್ರಾಹಾತ್ಸಂದೇಶ್ಯಾದಭಿನಿಷ್ಕೃತಾತ್.
ಮುಂಚಂತು ತ್ವಾ ವೀರುಧೋ ವೀರ್ಯೇಣ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಋಗ್ಭಿಃ ಪಯಸಾ ಋಷೀಣಾಂ ..12..
ಯಥಾ ವಾತಶ್ಚ್ಯಾವಯತಿ ಭೂಮ್ಯಾ ರೇಣುಮಂತರಿಕ್ಷಾಚ್ಚಾಭ್ರಂ .
ಏವಾ ಮತ್ಸರ್ವಂ ದುರ್ಭೂತಂ ಬ್ರಹ್ಮನುತ್ತಮಪಾಯತಿ ..13..
ಅಪ ಕ್ರಾಮ ನಾನದತೀ ವಿನದ್ಧಾ ಗರ್ದಭೀವ .
ಕರ್ತೄನ್ ನಕ್ಷಸ್ವೇತೋ ನುತ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ವೀರ್ಯಾವತಾ ..14..
ಅಯಂ ಪಂಥಾಃ ಕೃತ್ಯೇತಿ ತ್ವಾ ನಯಾಮೋಽಭಿಪ್ರಹಿತಾಂ ಪ್ರತಿ ತ್ವಾ ಪ್ರ ಹಿಣ್ಮಃ .
ತೇನಾಭಿ ಯಾಹಿ ಭಂಜತ್ಯನಸ್ವತೀವ ವಾಹಿನೀ ವಿಶ್ವರೂಪಾ ಕುರೂತಿನೀ ..15..
ಪರಾಕ್ತೇ ಜ್ಯೋತಿರಪಥಂ ತೇ ಅರ್ವಾಗನ್ಯತ್ರಾಸ್ಮದಯನಾ ಕೃಣುಷ್ವ .
ಪರೇಣೇಹಿ ನವತಿಂ ನಾವ್ಯಾ ಅತಿ ದುರ್ಗಾಃ ಸ್ರೋತ್ಯಾ ಮಾ ಕ್ಷಣಿಷ್ಠಾಃ ಪರೇಹಿ ..16..
ವಾತ ಇವ ವೃಕ್ಷಾನ್ ನಿ ಮೃಣೀಹಿ ಪಾದಯ ಮಾ ಗಾಮಶ್ವಂ ಪುರುಷಮುಚ್ಛಿಷ ಏಷಾಂ .
ಕರ್ತೄನ್ ನಿವೃತ್ಯೇತಃ ಕೃತ್ಯೇಽಪ್ರಜಾಸ್ತ್ವಾಯ ಬೋಧಯ ..17..
ಯಾಂ ತೇ ಬರ್ಹಿಷಿ ಯಾಂ ಶ್ಮಶಾನೇ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕೃತ್ಯಾಂ ವಲಗಂ ವಾ ನಿಚಖ್ನುಃ .
ಅಗ್ನೌ ವಾ ತ್ವಾ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯೇಽಭಿಚೇರುಃ ಪಾಕಂ ಸಂತಂ ಧೀರತರಾ ಅನಾಗಸಂ ..18..
ಉಪಾಹೃತಮನುಬುದ್ಧಂ ನಿಖಾತಂ ವೈರಂ ತ್ಸಾರ್ಯನ್ವವಿದಾಮ ಕರ್ತ್ರಂ .
ತದೇತು ಯತ ಆಭೃತಂ ತತ್ರಾಶ್ವ ಇವ ವಿ ವರ್ತತಾಂ ಹಂತು ಕೃತ್ಯಾಕೃತಃ ಪ್ರಜಾಂ ..19..
ಸ್ವಾಯಸಾ ಅಸಯಃ ಸಂತಿ ನೋ ಗೃಹೇ ವಿದ್ಮಾ ತೇ ಕೃತ್ಯೇ ಯತಿಧಾ ಪರೂಂಷಿ .
ಉತ್ತಿಷ್ಠೈವ ಪರೇಹೀತೋಽಜ್ಞಾತೇ ಕಿಮಿಹೇಚ್ಛಸಿ ..20.. {2}
ಗ್ರೀವಾಸ್ತೇ ಕೃತ್ಯೇ ಪಾದೌ ಚಾಪಿ ಕರ್ತ್ಸ್ಯಾಮಿ ನಿರ್ದ್ರವ .
ಇಂದ್ರಾಗ್ನೀ ಅಸ್ಮಾನ್ ರಕ್ಷತಾಂ ಯೌ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಪ್ರಜಾವತೀ ..21..
ಸೋಮೋ ರಾಜಾಧಿಪಾ ಮೃಡಿತಾ ಚ ಭೂತಸ್ಯ ನಃ ಪತಯೋ ಮೃಡಯಂತು ..22..
ಭವಾಶರ್ವಾವಸ್ಯತಾಂ ಪಾಪಕೃತೇ ಕೃತ್ಯಾಕೃತೇ .
ದುಷ್ಕೃತೇ ವಿದ್ಯುತಂ ದೇವಹೇತಿಂ ..23..
ಯದ್ಯೇಯಥ ದ್ವಿಪದೀ ಚತುಷ್ಪದೀ ಕೃತ್ಯಾಕೃತಾ ಸಂಭೃತಾ ವಿಶ್ವರೂಪಾ .
ಸೇತೋಽಷ್ಟಾಪದೀ ಭೂತ್ವಾ ಪುನಃ ಪರೇಹಿ ದುಛುನೇ ..24..
ಅಭ್ಯಕ್ತಾಕ್ತಾ ಸ್ವರಂಕೃತಾ ಸರ್ವಂ ಭರಂತೀ ದುರಿತಂ ಪರೇಹಿ .
ಜಾನೀಹಿ ಕೃತ್ಯೇ ಕರ್ತಾರಂ ದುಹಿತೇವ ಪಿತರಂ ಸ್ವಂ ..25..
ಪರೇಹಿ ಕೃತ್ಯೇ ಮಾ ತಿಷ್ಠೋ ವಿದ್ಧಸ್ಯೇವ ಪದಂ ನಯ .
ಮೃಗಃ ಸ ಮೃಗಯುಸ್ತ್ವಂ ನ ತ್ವಾ ನಿಕರ್ತುಮರ್ಹತಿ ..26..
ಉತ ಹಂತಿ ಪೂರ್ವಾಸಿನಂ ಪ್ರತ್ಯಾದಾಯಾಪರ ಇಷ್ವಾ .
ಉತ ಪೂರ್ವಸ್ಯ ನಿಘ್ನತೋ ನಿ ಹಂತ್ಯಪರಃ ಪ್ರತಿ ..27..
ಏತದ್ಧಿ ಶೃಣು ಮೇ ವಚೋಽಥೇಹಿ ಯತ ಏಯಥ .
ಯಸ್ತ್ವಾ ಚಕಾರ ತಂ ಪ್ರತಿ ..28..
ಅನಾಗೋಹತ್ಯಾ ವೈ ಭೀಮಾ ಕೃತ್ಯೇ ಮಾ ನೋ ಗಾಮಶ್ವಂ ಪುರುಷಂ ವಧೀಃ .
ಯತ್ರಯತ್ರಾಸಿ ನಿಹಿತಾ ತತಸ್ತ್ವೋತ್ಥಾಪಯಾಮಸಿ ಪರ್ಣಾಲ್ಲಘೀಯಸೀ ಭವ ..29..
ಯದಿ ಸ್ಥ ತಮಸಾವೃತಾ ಜಾಲೇನಭಿಹಿತಾ ಇವ .
ಸರ್ವಾಃ ಸಂಲುಪ್ಯೇತಃ ಕೃತ್ಯಾಃ ಪುನಃ ಕರ್ತ್ರೇ ಪ್ರ ಹಿಣ್ಮಸಿ ..30..
ಕೃತ್ಯಾಕೃತೋ ವಲಗಿನೋಽಭಿನಿಷ್ಕಾರಿಣಃ ಪ್ರಜಾಂ .
ಮೃಣೀಹಿ ಕೃತ್ಯೇ ಮೋಚ್ಛಿಷೋಽಮೂನ್ ಕೃತ್ಯಾಕೃತೋ ಜಹಿ ..31..
ಯಥಾ ಸೂರ್ಯೋ ಮುಚ್ಯತೇ ತಮಸಸ್ಪರಿ ರಾತ್ರಿಂ ಜಹಾತ್ಯುಷಸಶ್ಚ ಕೇತೂನ್ .
ಏವಾಹಂ ಸರ್ವಂ ದುರ್ಭೂತಂ ಕರ್ತ್ರಂ ಕೃತ್ಯಾಕೃತಾ ಕೃತಂ ಹಸ್ತೀವ ರಜೋ ದುರಿತಂ ಜಹಾಮಿ ..32..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |