ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು - ಗಣೇಶ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ನಮಸ್ತೇ ವಿಘ್ನನಾಥಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೇ . ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ಸುಸಂವೇದ್ಯರೂಪಿಣೇ ತೇ ನಮೋ ನಮಃ ......

ಓಂ ನಮಸ್ತೇ ವಿಘ್ನನಾಥಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೇ .
ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ಸುಸಂವೇದ್ಯರೂಪಿಣೇ ತೇ ನಮೋ ನಮಃ ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |