సూర్య గ్రహణ దోష నివారణ మంత్రం

ఇంద్రోఽనలో దండధరశ్చ రక్షో జలేశ్వరో వాయుకుబేర ఈశాః . మజ్జన్మధిష్ణ్యే మమ రాశిసంస్థే హ్యర్కోపరాగం శమయంతు సర్వే ......

ఇంద్రోఽనలో దండధరశ్చ రక్షో జలేశ్వరో వాయుకుబేర ఈశాః .
మజ్జన్మధిష్ణ్యే మమ రాశిసంస్థే హ్యర్కోపరాగం శమయంతు సర్వే ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |