సమస్య లేని జీవనం కోసం దుర్గా మంత్రం

ఓం క్లీం శరణాగతదీనార్తపరిత్రాణపరాయణే . సర్వస్యార్తిహరే దేవి నారాయణి నమోఽస్తు తే క్లీం నమః .....

ఓం క్లీం శరణాగతదీనార్తపరిత్రాణపరాయణే .
సర్వస్యార్తిహరే దేవి నారాయణి నమోఽస్తు తే క్లీం నమః .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |