సంపద మరియు శ్రేయస్సు కోసం వాస్తు దేవతా మంత్రం

గేహాదిశోభనకరం స్థలదేవతాఖ్యం సంజాతమీశ్వరతనురసామృతదేహరూపం . సంపత్తిసౌఖ్యధనధాన్యకరం నిధానం తం దివ్యవాస్తుపురుషం ప్రణతోఽస్మి నిత్యం .. ....

గేహాదిశోభనకరం స్థలదేవతాఖ్యం
సంజాతమీశ్వరతనురసామృతదేహరూపం .
సంపత్తిసౌఖ్యధనధాన్యకరం నిధానం
తం దివ్యవాస్తుపురుషం ప్రణతోఽస్మి నిత్యం ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |