శుభ జీవితానికి మంత్రం

ఓం క్లీం జయంతీ మంగలా కాలీ భద్రకాలీ కపాలినీ . దుర్గా క్షమా శివా ధాత్రీ స్వాహా స్వధా నమోఽస్తు తే క్లీం నమః ......

ఓం క్లీం జయంతీ మంగలా కాలీ భద్రకాలీ కపాలినీ .
దుర్గా క్షమా శివా ధాత్రీ స్వాహా స్వధా నమోఽస్తు తే క్లీం నమః ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |