శుక్ల యజువేదం నుండి రుద్ర పాఠం

ఓం నమస్తే రుద్ర మన్యవ ఉతో త ఇషవే నమః . బాహుభ్యాముత తే నమః .. యా తే రుద్ర శివా తనూరఘోరాఽపాపకాశినీ . తయా నస్తన్వా శంతమయా గిరిశంతాభిచాకశీహి .. యామిషుం గిరిశంత హస్తే బిభర్ష్యస్తవే . శివాం గిరిత్రతాం కురు మా హింసీః పురుషం జ....

ఓం నమస్తే రుద్ర మన్యవ ఉతో త ఇషవే నమః . బాహుభ్యాముత తే నమః ..
యా తే రుద్ర శివా తనూరఘోరాఽపాపకాశినీ .
తయా నస్తన్వా శంతమయా గిరిశంతాభిచాకశీహి ..
యామిషుం గిరిశంత హస్తే బిభర్ష్యస్తవే .
శివాం గిరిత్రతాం కురు మా హింసీః పురుషం జగత్ ..
శివేన వచసా త్వా గిరిశాచ్ఛా వదామసి .
యథా నః సర్వమిజ్జగదయక్ష్మం సుమనా అసత్ ..
అధ్యవోచదధివక్తా ప్రథమో దైవ్యో భిషక్ .
అహీంశ్చ సర్వాంజంభయంత్సర్వాశ్చ యాతుధాన్యోః ధరాచీః పరాసువ ..
అసౌ యస్తామ్రోఽరుణ ఉత బభ్రుః సుమంగలః .
యే చైనం రుద్రా అభితో దిక్షు శ్రితాః సహస్రశోవైషాం హేడ అవేమహే ..
అసౌ యోఽవసర్పతి నీలగ్రీవో విలోహితః .
ఉతైనం గోపా అదృశ్రన్నదృశ్రన్నుదహార్యః స దృష్టో మృడయాతి నః ..
నమోఽస్తు నీలగ్రీవాయ సహస్రాక్షాయ మీఢుషే .
అథో యే అస్య సత్త్వానోఽహం తేభ్యోఽకరం నమః ..
ప్రముంచ ధన్వనస్త్వముభయోరార్త్న్యోర్జ్యాం .
యాశ్చ తే హస్తే ఇషవః పరా తా భగవో వప ..
విజ్యం ధనుః కపర్దినో విశల్యో బాణవానుత .
అనేశన్నస్య యా ఇషవ ఆభురస్య నిషంగధిః ..
యా తే హేతిర్మీఢుష్టమ హస్తే బభూవ తే ధనుః .
తయాఽస్మాన్విశ్వతస్త్వమయక్ష్మయా పరిభుజ ..
పరి తే ధన్వనో హేతిరస్మాన్వృణక్తు విశ్వతః .
అథో య ఈషుధిస్తవారే అస్మన్నిధేహి తం ..
అవతత్త్య ధనుష్ట్వం సహస్రాక్ష శతేషుధే .
నిశీర్య శల్యానాం ముఖాః శివో నః సుమనా భవ ..
నమస్తే ఆయుధాయానాతతాయ ధృష్ణవే .
ఉభాభ్యాముత తే నమో బాహుభ్యాం తవ ధన్వనే ..
మా నో మహాంతముత మా నో అర్భకం మా న ఉక్షముత మా న ఉక్షితం .
మా నో వధీః పితరం మోత మాతరం మా నః ప్రియాస్తన్వో రుద్ర రీరిషః ..
మా నస్తోకే తనయే మా న ఆయుషి మా నో గోషు మా నో అశ్వేషు రీరిషః .
మా నో వీరాన్ రుద్ర భామినో వధీర్హవిష్మంతః సదమిత్త్వా హవామహే ..
నమో హిరణ్యబాహవే సేనాన్యే దిశాం చ పతయే నమో నమో వృక్షేభ్యో
హరికేశేభ్యః పశూనాం పతయే నమో నమః శష్పింజరాయ త్విషీమతే
పథీనాం పతయే నమో నమో హరికేశాయోపవీతినే పుష్టానాం పతయే నమః ..
నమో బభ్లుశాయ వ్యాధినేఽన్నానాం పతయే నమో నమో భవస్య హేత్యై జగతాం పతయే నమో
నమో రుద్రాయాతతాయినే క్షేత్రాణాం పతయే నమో నమః సూతాయాహంత్యై వనానాం పతయే నమః ..
నమో రోహితాయ స్థపతయే వృక్షాణాం పతయే నమో నమో భువంతయే వారివస్కృతాయౌషధీనాం
పతయే నమో నమో మంత్రిణే వాణిజాయ కక్షాణాం పతయే నమో నమ ఉచ్చైర్ఘోషాయాక్రందయతే
పత్తీనాం పతయే నమః ..
నమః కృత్స్నాయతయా ధావతే సత్త్వనాం పతయే నమో నమః సహమానాయ నివ్యాధినే
ఆవ్యాధినీనాం పతయే నమో నమో నిషంగిణే కకుభాయ స్తేనానాం పతయే నమో నమో నిచేరవే పరిచరాయారణ్యానాం పతయే నమః ..
నమో వంచతే పరివంచతే స్తాయూనాం పతయే నమో నమో నిషంగిణ ఇషుధిమతే తస్కరాణాం
పతయే నమో నమః సృకాయిభ్యో జిఘాంసద్భ్యో ముష్ణతాం పతయే నమో నమోఽసిమద్భ్యో
నక్తంచరద్భ్యో వికృంతానాం పతయే నమః ..
నమ ఉష్ణీషిణే గిరిచరాయ కులుంచానాం పతయే నమో నమ ఇషుమద్భ్యో
ధన్వాయిభ్యశ్చ వో నమో నమ ఆతన్వానేభ్యః ప్రతిదధానేభ్యశ్చ
వో నమో నమ ఆయచ్ఛద్భ్యోఽస్యద్భ్యశ్చ వో నమః ..
నమో విసృజద్భ్యో విధ్యద్భ్యశ్చ వో నమో నమః స్వపద్భ్యో జాగ్రద్భ్యశ్చ వో నమో నమః శయానేభ్య ఆసీనేభ్యశ్చ వో నమో నమస్తిష్ఠద్భ్యో ధావద్భ్యశ్చ వో నమః ..
నమః సభాభ్యః సభాపతిభ్యశ్చ వో నమో నమోఽశ్వేభ్యోఽశ్వపతిభ్యశ్చ వో నమో నమ
ఆవ్యాధినీభ్యో వివిధ్యంతీభ్యశ్చ వో నమో నమ ఉగణాభ్యస్తృంహతీభ్యశ్చ వో నమః ..
నమో గణేభ్యో గణపతిభ్యశ్చ వో నమో నమో వ్రాతేభ్యో వ్రాతపతిభ్యశ్చ వో నమో
నమో గృత్సేభ్యో గృత్సపతిభ్యశ్చ వో నమో నమో విరూపేభ్యో విశ్వరూపేభ్యశ్చ వో నమః ..
నమః సేనాభ్యః సేనానిభ్యశ్చ వో నమో నమో రథిభ్యో అరథేభ్యశ్చ వో నమో నమః క్షత్తృభ్యః సంగ్రహీతృభ్యశ్చ వో నమో నమో మహద్భ్యో అర్భకేభ్యశ్చ వో నమః ..
నమస్తక్షభ్యో రథకారేభ్యశ్చ వో నమో నమః కులాలేభ్యః కర్మారేభ్యశ్చ వో నమో
నమో నిషాదేభ్యః పుంజిష్టేభ్యశ్చ వో నమో నమః శ్వనిభ్యో మృగయుభ్యశ్చ వో నమః ..
నమః శ్వభ్యః శ్వపతిభ్యశ్చ వో నమో నమో భవాయ చ రుద్రాయ చ నమః శర్వాయ చ
పశుపతయే చ నమో నీలగ్రీవాయ చ శితికంఠాయ చ ..
నమః కపర్దినే చ వ్యుప్తకేశాయ చ నమః సహస్రాక్షాయ చ శతధన్వనే చ నమో
గిరిశయాయ చ శిపివిష్టాయ చ నమో మీఢుష్టమాయ చేషుమతే చ నమో హ్రస్వాయ ..
నమో హ్రస్వాయ చ వామనాయ చ నమో బృహతే చ వర్షీయసే చ నమో వృద్ధాయ చ
సవృద్ధే చ నమోఽగ్ర్యాయ చ ప్రథమాయ చ ..
నమ ఆశవే చాజిరాయ చ నమః శీఘ్ర్యాయ చ శీభ్యాయ చ నమ
ఊర్మ్యాయ చావస్వన్యాయ చ నమో నాదేయాయ చ ద్వీప్యాయ చ ..
నమో జ్యేష్ఠాయ చ కనిష్ఠాయ చ నమః పూర్వజాయ చాపరజాయ చ నమో మధ్యమాయ చాపగల్భాయ చ నమో జఘన్యాయ చ బుధ్న్యాయ చ ..
నమః సోభ్యాయ చ ప్రతిసర్యాయ చ నమో యామ్యాయ చ క్షేమ్యాయ చ నమః శ్లోక్యాయ
చావసాన్యాయ చ నమ ఉర్వర్యాయ చ ఖల్యాయ చ నమో వన్యాయ ..
నమో వన్యాయ చ కక్ష్యాయ చ నమః శ్రవాయ చ ప్రతిశ్రవాయ చ నమ
ఆశుషేణాయ చాశురథాయ చ నమః శూరాయ చావభేదినే చ ..
నమో బిల్మినే చ కవచినే చ నమో వర్మిణే చ వరూథినే చ నమః శ్రుతాయ చ
శ్రుతసేనాయ చ నమో దుందుభ్యాయ చాహనన్యాయ చ ..
నమో ధృష్ణవే చ ప్రమృశాయ చ నమో నిషంగిణే చేషుధిమతే చ నమస్తీక్ష్ణేషవే
చాయుధినే చ నమః స్వాయుధాయ చ సుధన్వనే చ ..
నమః స్రుత్యాయ చ పథ్యాయ చ నమః కాట్యాయ చ నీప్యాయ చ నమః కుల్యాయ చ
సరస్యాయ చ నమో నాదేయాయ చ వైశంతాయ చ ..
నమో కూప్యాయ చావట్యాయ చ నమో వీధ్రాయ చాతప్యాయ చ నమో మేధ్యాయ చ
విద్యుత్యాయ చ నమో వార్యాయ చావర్షాయ చ ..
నమో వాత్యాయ చ రేష్మ్యాయ చ నమో వాస్తవ్యాయ చ వాస్తుపాయ చ నమః సోమాయ చ
రుద్రాయ చ నమస్తామ్రాయ చారుణాయ చ ..
నమః శంగవే చ పశుపతయే చ నమ ఉగ్రాయ చ భీమాయ చ నమోఽగ్రేవధాయ చ దూరేవుధాయ చ
నమో హంత్రే చ హనీయసే చ నమో వృక్షేభ్యో హరికేశేభ్యో నమస్తారాయ ..
నమః శంభవాయ చ మయోభవాయ చ నమః శంకరాయ చ మయస్కరాయ చ
నమః శివాయ చ శివతరాయ చ ..
నమః పార్యాయ చావార్యాయ చ నమః ప్రతరణాయ చోత్తరణాయ చ నమస్తీర్థ్యాయ చ కూల్యాయ చ
నమః శవ్యాయ చ ఫేన్యాయ చ ..
నమః సికత్యాయ చ ప్రవాహ్యాయ చ నమః కింశిలాయ చ క్షయణాయ చ
నమః కపర్దినే చ పులస్తయే చ నమ ఇరిణ్యాయ చ ప్రపథ్యాయ చ ..
నమో వ్రజ్యాయ చ గోష్ఠ్యాయ చ నమస్తల్ప్యాయ చ గేహ్యాయ చ నమో హృదయాయ చ
నివేష్ప్యాయ చ నమః కాట్యాయ చ గహ్వరేష్ఠాయ చ ..
నమః శుష్క్యాయ చ హరిత్యాయ చ నమః పాంసవ్యాయ చ రజస్యాయ చ నమో లోప్యాయ చోలప్యాయ చ నమ ఊర్వ్యాయ చ సూర్వ్యాయ చ ..
నమః పర్ణాయ చ పర్ణశదాయ చ నమ ఉద్గురమాణాయ చాభిఘ్నతే చ నమ ఆఖిదతే చ
ప్రఖిదతే చ నమ ఇషుకృద్భ్యో ధనుష్కృద్భ్యశ్చ వో నమో నమో వః కిరికేభ్యో
దేవానాం హృదయేభ్యో నమో విచిన్వత్కేభ్యో నమో విక్షిణత్కేభ్యో నమ ఆనిర్హతేభ్యః ..
ద్రాపే అంధసస్పతే దరిద్ర నీలలోహిత .
ఆసాం ప్రజానామేషాం పశూనాం మా భేర్మా రోఙ్మో చ నః కించనామమత్ ..
ఇమా రుద్రాయ తవసే కపర్దినే క్షయద్వీరాయ ప్రభరామహే మతీః .
యథా శమసద్విపదే చతుష్పదే విశ్వం పుష్టం గ్రామే అస్మిన్ననాతురం ..
యా తే రుద్ర శివా తనూః శివా విశ్వాహా భేషజీ .
శివా రుతస్య భేషజీ తయా నో మృడ జీవసే ..
పరి నో రుద్రస్య హేతి వృణక్తు త్వేషస్య దుర్మతిరఘాయోః .
అవ స్థిరా మఘవద్భ్యస్తనుష్వ మీఢ్వస్తోకాయ తనయాయ మృడ ..
మీఢుష్టమ శివతమ శివో నః సుమనా భవ .
పరమే వృక్ష ఆయుధం నిధాయ కృత్తిం వసాన ఆచర పినాకం బిభ్రదాగహి ..
వికిరిద్ర విలోహిత నమస్తే అస్తు భగవః .
యాస్తే సహస్రం హేతయోఽన్యమస్మన్నివపంతు తాః ..
సహస్రాణి సహస్రశో బాహ్వోస్తవ హేతయః .
తాసామీశానో భగవః పరాచీనా ముఖా కృధి ..
అసంఖ్యాతా సహస్రాణి యే రుద్రా అధిభూమ్యాం .
తేషాం సహస్రయోజనేవ ధన్వాని తన్మసి ..
అస్మిన్మహత్యర్ణవేఽన్తరిక్షే భవా అధి .
తేషాం సహస్రయోజనేవ ధన్వాని తన్మసి ..
నీలగ్రీవాః శితికంఠాః దివాం రుద్రాః ఉపశ్రితాః .
తేషాం సహస్రయోజనేవ ధన్వాని తన్మసి ..
నీలగ్రీవాః శితికంఠాః శర్వా అధః క్షమాచరాః .
తేషాం సహస్రయోజనేవ ధన్వాని తన్మసి ..
యే వృక్షేషు శష్పింజరాః నీలగ్రీవాః విలోహితాః .
తేషాం సహస్రయోజనేవ ధన్వాని తన్మసి ..
యే భూతానామధిపతయో విశిఖాసః కపర్దిన .
తేషాం సహస్రయోజనేవ ధన్వాని తన్మసి ..
యే పథాం పథిరక్షయ ఐలబృదాః ఆయుర్యుధః .
తేషాం సహస్రయోజనేవ ధన్వాని తన్మసి ..
యే తీర్థాని ప్రచరంతి సృకాహస్తా నిషంగిణః .
తేషాం సహస్రయోజనేవ ధన్వాని తన్మసి ..
యేఽన్నేషు వివిధ్యంతి పాత్రేషు పిబతో జనాన్ .
తేషాం సహస్రయోజనేవ ధన్వాని తన్మసి ..
య ఏతావంతశ్చ భూయాంసశ్చ దిశో రుద్రాః వితస్థిరే .
తేషాం సహస్రయోజనేవ ధన్వాని తన్మసి ..
నమోఽస్తు రుద్రేభ్యో యే దివి యేషాం వర్షమిషవః .
తేభ్యో దశ ప్రాచీర్దర్శ దక్షిణాః దశ ప్రతీచీర్దశోదీచీర్దశోర్ధ్వాః .
తేభ్యో నమోఽస్తు తే నోఽవంతు తే నో మృడయంతు తే యం ద్విష్మో యశ్చ నో ద్వేష్టి
తమేషాం జంభే దధ్మః ..
నమోఽస్తు రుద్రేభ్యో యేఽన్తరిక్షే యేషాం వాతః ఇషవః .
తేభ్యో దశ ప్రాచీర్దశ దక్షిణా దశ ప్రతీచీర్దశోదీచీర్దశోర్ధ్వాః .
తేభ్యో నమోఽస్తు తే నఽవంతు తే నో మృడయంతు తే యం ద్విష్మో యశ్చ నో ద్వేష్టి
తమేషాం జంభే దధ్మః ..
నమోఽస్తు రుద్రేభ్యో యే పృథివ్యాం యేషామన్నమిషవః .
తేభ్యో దశ ప్రాచీర్దశ దక్షిణాః దశ ప్రతీచీర్దశోచీర్దశోర్ధ్వాః .
తేభ్యో నమోఽస్తు తే నోఽవంతు తే నో మృడయంతు తే యం ద్విష్మో యశ్చ నో ద్వేష్టి
తమేషాం జంభే దధ్మః ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |