శాపాల నుండి ఉపశమనం మరియు రక్షణ కోసం మంత్రం

ఉప ప్రాగాద్దేవో అగ్నీ రక్షోహామీవచాతనః . దహన్న్ అప ద్వయావినో యాతుధానాన్ కిమీదినః ..1.. ప్రతి దహ యాతుధానాన్ ప్రతి దేవ కిమీదినః . ప్రతీచీః కృష్ణవర్తనే సం దహ యాతుధాన్యః ..2.. యా శశాప శపనేన యాఘం మూరమాదధే . యా రసస్య హరణాయ జాత....

ఉప ప్రాగాద్దేవో అగ్నీ రక్షోహామీవచాతనః .
దహన్న్ అప ద్వయావినో యాతుధానాన్ కిమీదినః ..1..
ప్రతి దహ యాతుధానాన్ ప్రతి దేవ కిమీదినః .
ప్రతీచీః కృష్ణవర్తనే సం దహ యాతుధాన్యః ..2..
యా శశాప శపనేన యాఘం మూరమాదధే .
యా రసస్య హరణాయ జాతమారేభే తోకమత్తు సా ..3..
పుత్రమత్తు యాతుధానీః స్వసారముత నప్త్యం .
అధా మిథో వికేశ్యో వి ఘ్నతాం యాతుధాన్యో వి తృహ్యంతామరాయ్యః ..4..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |