శాంతి సూక్తం

పృథివీ శాంతిరంతరిక్షం శాంతిర్ద్యౌః శాంతిర్దిశః శాంతిరవాంతరదిశాః శాంతిరగ్నిః శాంతిర్వాయుః శాంతిరాదిత్యః శాంతిశ్చంద్రమాః శాంతిర్నక్షత్రాణి శాంతిరాపః శాంతిరోషధయః శాంతిర్వనస్పతయః శాంతిర్గౌః శాంతిరజా శాంతిరశ్వః శాంత....

పృథివీ శాంతిరంతరిక్షం శాంతిర్ద్యౌః శాంతిర్దిశః శాంతిరవాంతరదిశాః శాంతిరగ్నిః శాంతిర్వాయుః శాంతిరాదిత్యః శాంతిశ్చంద్రమాః శాంతిర్నక్షత్రాణి శాంతిరాపః శాంతిరోషధయః శాంతిర్వనస్పతయః శాంతిర్గౌః శాంతిరజా శాంతిరశ్వః శాంతిః పురుషః శాంతిర్బ్రహ్మ శాంతిర్బ్రాహ్మణః శాంతిః శాంతిరేవ శాంతిః శాంతిర్మే అస్తు శాంతిః.

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |