శత్రువుల నుండి రక్షణ - అథర్వ వేద మంత్రం

ఆరేఽసావస్మదస్తు హేతిర్దేవాసో అసత్. ఆరే అశ్మా యమస్యథ ..1.. సఖాసావస్మభ్యమస్తు రాతిః సఖేంద్రో భగః . సవితా చిత్రరాధాః ..2.. యూయం నః ప్రవతో నపాన్ మరుతః సూర్యత్వచసః . శర్మ యచ్ఛథ సప్రథాః ..3.. సుషూదత మృడత మృడయా నస్తనూభ్యో . ....

ఆరేఽసావస్మదస్తు హేతిర్దేవాసో అసత్.
ఆరే అశ్మా యమస్యథ ..1..
సఖాసావస్మభ్యమస్తు రాతిః సఖేంద్రో భగః .
సవితా చిత్రరాధాః ..2..
యూయం నః ప్రవతో నపాన్ మరుతః సూర్యత్వచసః .
శర్మ యచ్ఛథ సప్రథాః ..3..
సుషూదత మృడత మృడయా నస్తనూభ్యో .
మయస్తోకేభ్యస్కృధి ..4..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |