వ్యాపారంలో విజయం కోసం మంత్రం

ఇంద్రమహం వణిజం చోదయామి స న ఐతు పురఏతా నో అస్తు . నుదన్న్ అరాతిం పరిపంథినం మృగం స ఈశానో ధనదా అస్తు మహ్యం ..1.. యే పంథానో బహవో దేవయానా అంతరా ద్యావాపృథివీ సంచరంతి . తే మా జుషంతాం పయసా ఘృతేన యథా క్రీత్వా ధనమాహరాణి ..2.. ఇధ్మేనా....

ఇంద్రమహం వణిజం చోదయామి స న ఐతు పురఏతా నో అస్తు .
నుదన్న్ అరాతిం పరిపంథినం మృగం స ఈశానో ధనదా అస్తు మహ్యం ..1..
యే పంథానో బహవో దేవయానా అంతరా ద్యావాపృథివీ సంచరంతి .
తే మా జుషంతాం పయసా ఘృతేన యథా క్రీత్వా ధనమాహరాణి ..2..
ఇధ్మేనాగ్న ఇచ్ఛమానో ఘృతేన జుహోమి హవ్యం తరసే బలాయ .
యావదీశే బ్రహ్మణా వందమాన ఇమాం ధియం శతసేయాయ దేవీం ..3..
ఇమామగ్నే శరణిం మీమృషో నో యమధ్వానమగామ దూరం .
శునం నో అస్తు ప్రపణో విక్రయశ్చ ప్రతిపణః ఫలినం మా కృణోతు .
ఇదం హవ్యం సంవిదానౌ జుషేథాం శునం నో అస్తు చరితముత్థితం చ ..4..
యేన ధనేన ప్రపణం చరామి ధనేన దేవా ధనమిచ్ఛమానః .
తన్ మే భూయో భవతు మా కనీయోఽగ్నే సాతఘ్నో దేవాన్ హవిషా ని షేధ ..5..
యేన ధనేన ప్రపణం చరామి ధనేన దేవా ధనమిచ్ఛమానః .
తస్మిన్ మ ఇంద్రో రుచిమా దధాతు ప్రజాపతిః సవితా సోమో అగ్నిః ..6..
ఉప త్వా నమసా వయం హోతర్వైశ్వానర స్తుమః .
స నః ప్రజాస్వాత్మసు గోషు ప్రాణేషు జాగృహి ..7..
విశ్వాహా తే సదమిద్భరేమాశ్వాయేవ తిష్ఠతే జాతవేదః .
రాయస్పోషేణ సమిషా మదంతో మా తే అగ్నే ప్రతివేశా రిషామ ..8.. 

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |