త్వరగా మరియు సంతోషకరమైన వివాహం కోసం స్వయంవరా పార్వతి మంత్రం

ఓం హ్రీం యోగిని యోగిని యోగేశ్వరి యోగేశ్వరి యోగభయంకరి సకలస్థావరజంగమస్య ముఖహృదయం మమ వశమాకర్షయ ఆకర్షయ స్వాహా....

ఓం హ్రీం యోగిని యోగిని యోగేశ్వరి యోగేశ్వరి యోగభయంకరి సకలస్థావరజంగమస్య ముఖహృదయం మమ వశమాకర్షయ ఆకర్షయ స్వాహా

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |