విద్యుత్ షాక్‌ల నుండి రక్షణ కోసం మంత్రం

నమస్తే అస్తు విద్యుతే నమస్తే స్తనయిత్నవే . నమస్తే అస్త్వశ్మనే యేనా దూడాశే అస్యసి ..1.. నమస్తే ప్రవతో నపాద్యతస్తపః సమూహసి . మృడయా నస్తనూభ్యో మయస్తోకేభ్యస్కృధి ..2.. ప్రవతో నపాన్ నమ ఏవాస్తు తుభ్యం నమస్తే హేతయే తపుషే చ కృ....

నమస్తే అస్తు విద్యుతే నమస్తే స్తనయిత్నవే .
నమస్తే అస్త్వశ్మనే యేనా దూడాశే అస్యసి ..1..
నమస్తే ప్రవతో నపాద్యతస్తపః సమూహసి .
మృడయా నస్తనూభ్యో మయస్తోకేభ్యస్కృధి ..2..
ప్రవతో నపాన్ నమ ఏవాస్తు తుభ్యం నమస్తే హేతయే తపుషే చ కృణ్మః .
విద్మ తే ధామ పరమం గుహా యత్సముద్రే అంతర్నిహితాసి నాభిః ..3..
యాం త్వా దేవా అసృజంత విశ్వ ఇషుం కృణ్వానా అసనాయ ధృష్ణుం .
సా నో మృడ విదథే గృణానా తస్యై తే నమో అస్తు దేవి ..4..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |