లలితా దేవి అనుగ్రహం కోసం మంత్రం

ఆబద్ధరత్నమకుటాం మణికుండలోద్యత్కేయూరకోర్మి - రశనాహ్వయనూపురాఢ్యాం. వందే ధృతాబ్జయుగపాశక - సాంకుశేక్షుచాపాం సుపుష్పవిశిఖాం నవహేమవర్ణాం......

ఆబద్ధరత్నమకుటాం మణికుండలోద్యత్కేయూరకోర్మి -
రశనాహ్వయనూపురాఢ్యాం.
వందే ధృతాబ్జయుగపాశక -
సాంకుశేక్షుచాపాం సుపుష్పవిశిఖాం నవహేమవర్ణాం..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |