రక్షణ మరియు శ్రేయస్సు కోసం రామ మంత్రం

రామభద్ర మహేష్వాస రఘువీర నృపోత్తమ . దశాస్యాంతక మాం రక్ష శ్రియం మే దేహి దాపయ .....

రామభద్ర మహేష్వాస రఘువీర నృపోత్తమ .
దశాస్యాంతక మాం రక్ష శ్రియం మే దేహి దాపయ .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |