రక్షణ కోసం సుబ్రహ్మణ్య మంత్రం

శక్తిహస్తం విరూపాక్షం శిఖివాహం షడాననం . దారుణం రిపుఘోరఘ్నం భావయే కుక్కుటధ్వజం .....

శక్తిహస్తం విరూపాక్షం శిఖివాహం షడాననం .
దారుణం రిపుఘోరఘ్నం భావయే కుక్కుటధ్వజం .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |