రక్షణ కోసం అయ్యప్ప స్వామి మంత్రం

ఓం మదగజారూఢ మహశాస్త లలాటతిలక చషకహస్త నీలకంచుక లోకవశ్యాకర్షణ జ్వాలయ తాపయ తాపయ వేగయ వేగయ శీఘ్రమాకర్షయ స్వాహా .....

ఓం మదగజారూఢ మహశాస్త లలాటతిలక చషకహస్త నీలకంచుక లోకవశ్యాకర్షణ జ్వాలయ తాపయ తాపయ వేగయ వేగయ శీఘ్రమాకర్షయ స్వాహా .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |