రక్షణ కోసం అఘోర రుద్ర మంత్రం

ఓం హ్రీం స్ఫుర స్ఫుర ప్రస్ఫుర ప్రస్ఫుర ఘోర ఘోరతర తనురూప చట చట ప్రచట ప్రచట కహ కహ వమ వమ బంధయ బంధయ ఖాదయ ఖాదయ హుం ఫట్ స్వాహా .....

ఓం హ్రీం స్ఫుర స్ఫుర ప్రస్ఫుర ప్రస్ఫుర ఘోర ఘోరతర తనురూప చట చట ప్రచట ప్రచట కహ కహ వమ వమ బంధయ బంధయ ఖాదయ ఖాదయ హుం ఫట్ స్వాహా .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |