మీ పిల్లల రక్షణ కోసం శ్రీమద్ భాగవత మంత్రం

అవ్యాదజోఽఙ్ఘ్రిమణిమాంస్తవ జాన్వథోరూ యజ్ఞోఽచ్యుతః కటితటం జఠరం హయాస్యః . హృత్కేశవస్త్వదుర ఈశ ఇనస్తు కంఠం విష్ణుర్భుజం ముఖమురుక్రమ ఈశ్వరః కం . చక్ర్యగ్రతః సహగదో హరిరస్తు పశ్చాత్ త్వత్పార్శ్వయోర్ధనురసీ మధుహా....

అవ్యాదజోఽఙ్ఘ్రిమణిమాంస్తవ జాన్వథోరూ
యజ్ఞోఽచ్యుతః కటితటం జఠరం హయాస్యః .
హృత్కేశవస్త్వదుర ఈశ ఇనస్తు కంఠం
విష్ణుర్భుజం ముఖమురుక్రమ ఈశ్వరః కం .
చక్ర్యగ్రతః సహగదో హరిరస్తు పశ్చాత్
త్వత్పార్శ్వయోర్ధనురసీ మధుహాజనశ్చ .
కోణేషు శంఖ ఉరుగాయ ఉపర్యుపేంద్ర-
స్తార్క్ష్యః క్షితౌ హలధరః పురుషః సమంతాత్ .
ఇంద్రియాణి హృషీకేశః ప్రాణాన్నారాయణోఽవతు .
శ్వేతద్వీపపతిశ్చిత్తం మనో యోగేశ్వరోఽవతు .
పృశ్నిగర్భస్తు తే బుద్ధిమాత్మానం భగవాన్పరః .
క్రీడంతం పాతు గోవిందః శయానం పాతు మాధవః .
వ్రజంతమవ్యాద్వైకుంఠ ఆసీనం త్వాం శ్రియః పతిః .
భుంజానం యజ్ఞభుక్పాతు సర్వగ్రహభయంకరః .
డాకిన్యో యాతుధాన్యశ్చ కుష్మాండా యేఽర్భకగ్రహాః .
భూతప్రేతపిశాచాశ్చ యక్షరక్షోవినాయకాః .
కోటరా రేవతీ జ్యేష్ఠా పూతనా మాతృకాదయః .
ఉన్మాదా యే హ్యపస్మారా దేహప్రాణేంద్రియద్రుహః .
స్వప్నదృష్టా మహోత్పాతా వృద్ధా బాలగ్రహాశ్చ యే .
సర్వే నశ్యంతు తే విష్ణోర్నామగ్రహణభీరవః .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |