మిమ్మల్ని మీరు శుద్ధి చేసుకోవడానికి వేదమంత్రం

హిరణ్యవర్ణాః శుచయః పావకా యాసు జాతః సవితా యాస్వగ్నిః . యా అగ్నిం గర్భం దధిరే సువర్ణాస్తా న ఆపః శం స్యోనా భవంతు ..1.. యాసాం రాజా వరుణో యాతి మధ్యే సత్యానృతే అవపశ్యన్ జనానాం . యా అగ్నిం గర్భం దధిరే సువర్ణాస్తా న ఆపః శం స్యోనా ....

హిరణ్యవర్ణాః శుచయః పావకా యాసు జాతః సవితా యాస్వగ్నిః .
యా అగ్నిం గర్భం దధిరే సువర్ణాస్తా న ఆపః శం స్యోనా భవంతు ..1..
యాసాం రాజా వరుణో యాతి మధ్యే సత్యానృతే అవపశ్యన్ జనానాం .
యా అగ్నిం గర్భం దధిరే సువర్ణాస్తా న ఆపః శం స్యోనా భవంతు ..2..
యాసాం దేవా దివి కృణ్వంతి భక్షం యా అంతరిక్షే బహుధా భవంతి .
యా అగ్నిం గర్భం దధిరే సువర్ణాస్తా న ఆపః శం స్యోనా భవంతు ..3..
శివేన మా చక్షుషా పశ్యతాపః శివయా తన్వోప స్పృశత త్వచం మే .
ఘృతశ్చుతః శుచయో యాః పావకాస్తా న ఆపః శం స్యోనా భవంతు ..4..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |