ప్రశాంతమైన మనస్సు కోసం మంత్రం

శాంతా ద్యౌః శాంతా పృథివీ శాంతమిదముర్వంతరిక్షం . శాంతా ఉదన్వతీరాపః శాంతా నః సంత్వోషధీః ..1.. శాంతాని పూర్వరూపాణి శాంతం నో అస్తు కృతాకృతం . శాంతం భూతం చ భవ్యం చ సర్వమేవ శమస్తు నః ..2.. ఇయం యా పరమేష్ఠినీ వాగ్దేవీ బ్రహ్మసంశి....

శాంతా ద్యౌః శాంతా పృథివీ శాంతమిదముర్వంతరిక్షం .
శాంతా ఉదన్వతీరాపః శాంతా నః సంత్వోషధీః ..1..
శాంతాని పూర్వరూపాణి శాంతం నో అస్తు కృతాకృతం .
శాంతం భూతం చ భవ్యం చ సర్వమేవ శమస్తు నః ..2..
ఇయం యా పరమేష్ఠినీ వాగ్దేవీ బ్రహ్మసంశితా .
యయైవ ససృజే ఘోరం తయైవ శాంతిరస్తు నః ..3..
ఇదం యత్పరమేష్ఠినం మనో వాం బ్రహ్మసంశితం .
యేనైవ ససృజే ఘోరం తేనైవ శాంతిరస్తు నః ..4..
ఇమాని యాని పంచేంద్రియాని మనఃషష్ఠాని మే హృది బ్రహ్మణా సంశితాని .
యైరేవ ససృజే ఘోరం తైరేవ శాంతిరస్తు నః ..5..
శం నో మిత్రః శం వరుణః శం విష్ణుః శం ప్రజాపతిః .
శం న ఇంద్రో బృహస్పతిః శం నో భవత్వర్యమా ..6..
శం నో మిత్రః శం వరుణః శం వివస్వాం ఛమంతకః .
ఉత్పాతాః పార్థివాంతరిక్షాః శం నో దివిచరా గ్రహాః ..7..
శం నో భూమిర్వేప్యమానా శముల్కా నిర్హతం చ యత్.
శం గావో లోహితక్షీరాః శం భూమిరవ తీర్యతీః ..8..
నక్షత్రముల్కాభిహతం శమస్తు నః శం నోఽభిచారాః శము సంతు కృత్యాః .
శం నో నిఖాతా వల్గాః శముల్కా దేశోపసర్గాః శము నో భవంతు ..9..
శం నో గ్రహాశ్చాంద్రమసాః శమాదిత్యశ్చ రాహుణా .
శం నో మృత్యుర్ధూమకేతుః శం రుద్రాస్తిగ్మతేజసః ..10..
శం రుద్రాః శం వసవః శమాదిత్యాః శమగ్నయః .
శం నో మహర్షయో దేవాః శం దేవాః శం బృహస్పతిః ..11..
బ్రహ్మ ప్రజాపతిర్ధాతా లోకా వేదాః సప్తఋషయోఽగ్నయః .
తైర్మే కృతం స్వస్త్యయనమింద్రో మే శర్మ యచ్ఛతు బ్రహ్మా మే శర్మ యచ్ఛతు .
విశ్వే మే దేవాః శర్మ యచ్ఛంతు సర్వే మే దేవాః శర్మ యచ్ఛంతు ..12..
యాని కాని చిచ్ఛాంతాని లోకే సప్తఋషయో విదుః .
సర్వాణి శం భవంతు మే శం మే అస్త్వభయం మే అస్తు ..13..
పృథివీ శాంతిరంతరిక్షం శాంతిర్ద్యౌః శాంతిరాపః శాంతిరోషధయః శాంతిర్వనస్పతయః శాంతిర్విశ్వే మే దేవాః శాంతిః సర్వే మే దేవాః శాంతిః శాంతిః శాంతిః శాంతిభిః .
యదిహ ఘోరం యదిహ క్రూరం యదిహ పాపం తచ్ఛాంతం తచ్ఛివం సర్వమేవ శమస్తు నః ..14..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |