భయాన్ని జయించే శక్తివంతమైన దుర్గా మంత్రం

ఓం క్లీం సర్వస్వరూపే సర్వేశే సర్వశక్తిసమన్వితే . భయేభ్యస్త్రాహి నో దేవి దుర్గే దేవి నమోఽస్తు తే క్లీం నమః ......

ఓం క్లీం సర్వస్వరూపే సర్వేశే సర్వశక్తిసమన్వితే .
భయేభ్యస్త్రాహి నో దేవి దుర్గే దేవి నమోఽస్తు తే క్లీం నమః ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |