రక్షణ కోసం అథర్వ వేద మంత్రం

అసపత్నం పురస్తాత్పశ్చాన్ నో అభయం కృతం . సవితా మా దక్షిణత ఉత్తరాన్ మా శచీపతిః ..1.. దివో మాదిత్యా రక్షతు భూమ్యా రక్షంత్వగ్నయః . ఇంద్రాగ్నీ రక్షతాం మా పురస్తాదశ్వినావభితః శర్మ యచ్ఛతాం . తిరశ్చీన్ అఘ్న్యా రక్షతు జాతవేద....

అసపత్నం పురస్తాత్పశ్చాన్ నో అభయం కృతం .
సవితా మా దక్షిణత ఉత్తరాన్ మా శచీపతిః ..1..
దివో మాదిత్యా రక్షతు భూమ్యా రక్షంత్వగ్నయః .
ఇంద్రాగ్నీ రక్షతాం మా పురస్తాదశ్వినావభితః శర్మ యచ్ఛతాం .
తిరశ్చీన్ అఘ్న్యా రక్షతు జాతవేదా భూతకృతో మే సర్వతః సంతు వర్మ ..2..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |