విజయం మరియు ప్రజాదరణ కోసం రాజమాతంగి మంత్రం

ఐం హ్రీం శ్రీం ఓం నమో భగవతి శ్రీమాతంగేశ్వరి సర్వజనమనోహరి సర్వముఖరాజి సర్వముఖరంజిని సర్వరాజవశంకరి సర్వస్త్రీపురుషవశంకరి సర్వదుష్టమృగవశంకరి సర్వసత్త్వవశంకరి సర్వలోకమముకం మే వశమానయ స్వాహా.....

ఐం హ్రీం శ్రీం ఓం నమో భగవతి శ్రీమాతంగేశ్వరి సర్వజనమనోహరి సర్వముఖరాజి సర్వముఖరంజిని సర్వరాజవశంకరి సర్వస్త్రీపురుషవశంకరి సర్వదుష్టమృగవశంకరి సర్వసత్త్వవశంకరి సర్వలోకమముకం మే వశమానయ స్వాహా.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |