నీటి కొరతను పరిష్కరించడానికి మంత్రం

ఇదం జనాసో విదథ మహద్బ్రహ్మ వదిష్యతి . న తత్పృథివ్యాం నో దివి యేన ప్రాణంతి వీరుధః ..1.. అంతరిక్ష ఆసాం స్థామ శ్రాంతసదామివ . ఆస్థానమస్య భూతస్య విదుష్టద్వేధసో న వా ..2.. యద్రోదసీ రేజమానే భూమిశ్చ నిరతక్షతం . ఆర్ద్రం తదద్య సర....

ఇదం జనాసో విదథ మహద్బ్రహ్మ వదిష్యతి .
న తత్పృథివ్యాం నో దివి యేన ప్రాణంతి వీరుధః ..1..
అంతరిక్ష ఆసాం స్థామ శ్రాంతసదామివ .
ఆస్థానమస్య భూతస్య విదుష్టద్వేధసో న వా ..2..
యద్రోదసీ రేజమానే భూమిశ్చ నిరతక్షతం .
ఆర్ద్రం తదద్య సర్వదా సముద్రస్యేవ శ్రోత్యాః ..3..
విశ్వమన్యామభీవార తదన్యస్యామధి శ్రితం .
దివే చ విశ్వవేదసే పృథివ్యై చాకరం నమః ..4..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |