దేనినైనా అధిగమించడానికి గణేశుడి ప్రతిబంధక మంత్రం

ఓం గాం గీం గూం గైం గౌం గః ద్విదంతవినాయకాయ నమః . ఓం గాం గీం గూం గైం గౌం గః ద్వితుండవినాయకాయ నమః . ఓం గాం గీం గూం గైం గౌం గః ద్వ్యక్షవినాయకాయ నమః . ఓం గాం గీం గూం గైం గౌం గః జ్యేష్ఠవినాయకాయ నమః . ఓం గాం గీం గూం గైం....

ఓం గాం గీం గూం గైం గౌం గః ద్విదంతవినాయకాయ నమః .

ఓం గాం గీం గూం గైం గౌం గః ద్వితుండవినాయకాయ నమః .

ఓం గాం గీం గూం గైం గౌం గః ద్వ్యక్షవినాయకాయ నమః .

ఓం గాం గీం గూం గైం గౌం గః జ్యేష్ఠవినాయకాయ నమః .

ఓం గాం గీం గూం గైం గౌం గః గజవినాయకాయ నమః .

ఓం గాం గీం గూం గైం గౌం గః కాలవినాయకాయ నమః .

ఓం గాం గీం గూం గైం గౌం గః నాగేశవినాయకాయ నమః .

ఓం గాం గీం గూం గైం గౌం గః సృష్టిగణేశాయ నమః .

ఓం గాం గీం గూం గైం గౌం గః యక్షవిఘ్నేశాయ నమః .

ఓం గాం గీం గూం గైం గౌం గః గజకర్ణాయ నమః .

ఓం గాం గీం గూం గైం గౌం గః చిత్రఘంటాయ నమః .

ఓం గాం గీం గూం గైం గౌం గః మంగలవినాయకాయ నమః .

ఓం గాం గీం గూం గైం గౌం గః మిత్రాదివినాయకాయ నమః .

ఓం గాం గీం గూం గైం గౌం గః మోదగణేశాయ నమః .

ఓం గాం గీం గూం గైం గౌం గః ప్రమోదగణేశాయ నమః .

ఓం గాం గీం గూం గైం గౌం గః సుముఖాయ నమః .

ఓం గాం గీం గూం గైం గౌం గః దుర్ముఖాయ నమః .

ఓం గాం గీం గూం గైం గౌం గః గణనాయకాయ నమః .

ఓం గాం గీం గూం గైం గౌం గః జ్ఞానవినాయకాయ నమః .

ఓం గాం గీం గూం గైం గౌం గః ద్వారవిఘ్నేశాయ నమః .

ఓం గాం గీం గూం గైం గౌం గః అవిముక్తేశవినాయకాయ నమః .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |