దుష్ట శక్తుల నుండి రక్షణ కోసం నరసింహ మంత్రం

వినడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు -
1. దుష్టశక్తుల నుండి రక్షణ
2. ప్రమాదాల నుండి రక్షణ
3. నిర్భయత

29.3K

Comments

88vGf
ఓం శ్రీ అహోబిల లక్ష్మి నరసింహ స్వామీ యాదగిరి సింహాచలంలో నిలయుడవైన శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి నవరూప లక్ష్మీనరసింహ స్వామి పాహిమాం పాహిమాం పాహిమాం నమోనమోనమోనమః. -Vamshikrishna

జై శ్రీ లక్ష్మి నరసింహ స్వామీ 🙏🙏 -Pandugovardhan

ఓం శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామియే నమః 🙏 -saisuresh

ಜೈ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸನ 😌😌 -Narendra

Shree Laxmi narashma Swamy namo Namaha -Mallikarjun

Read more comments

హనుమాన్ చాలీసా యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి?

హనుమాన్ చాలీసా అనేది గోస్వామి తులసీదాస్ జీ స్వరపరిచిన భక్తి గీతం, ఇది హనుమాన్ స్వామి యొక్క సద్గుణాలు మరియు పనులను కీర్తిస్తుంది. రక్షణ, ధైర్యం మరియు ఆశీర్వాదం కోసం అవసరమైన సమయాల్లో లేదా రోజువారీ దినచర్యలో భాగంగా మీరు దీనిని పఠించవచ్చు.

ఋషి మరియు ముని మధ్య తేడా ఏమిటి?

ఋషి అంటే కొంత శాశ్వతమైన జ్ఞానం వెల్లడి చేయబడిన వ్యక్తి. అతని ద్వారా, ఈ జ్ఞానం మంత్రం రూపంలో వ్యక్తమవుతుంది. ముని అంటే జ్ఞాని, తెలివైనవాడు మరియు లోతైన ఆలోచనా సామర్థ్యం ఉన్నవాడు. మునిలకు కూడా తాము చెప్పేదానిపై నియంత్రణ ఉంటుంది.

Quiz

ఏ మాసంలో గోదానం చేస్తే ఎక్కువ మేలు జరుగుతుంది?

ఓం నమో భగవతే రౌద్రరూపాయ పింగలలోచనాయ వజ్రనఖాయ వజ్రదంష్ట్రకరాలవదనాయ గార్హ్యసాహవనీయదక్షిణాగ్న్యంతకకరాలవక్త్రాయ బ్రహ్మరాక్షససంహరణాయ ప్రహ్లాదరక్షకస్తంభోద్భవాయ ఓం హ్రాం హ్రీం హ్రూం హ్రైం హ్రౌం హ్రః హన హన దహ దహ ఘేం ఘేం ఘేం ....

ఓం నమో భగవతే రౌద్రరూపాయ పింగలలోచనాయ వజ్రనఖాయ వజ్రదంష్ట్రకరాలవదనాయ గార్హ్యసాహవనీయదక్షిణాగ్న్యంతకకరాలవక్త్రాయ బ్రహ్మరాక్షససంహరణాయ ప్రహ్లాదరక్షకస్తంభోద్భవాయ ఓం హ్రాం హ్రీం హ్రూం హ్రైం హ్రౌం హ్రః హన హన దహ దహ ఘేం ఘేం ఘేం వజ్రనృసింహాయ ఆత్మరక్షకాయ ఆత్మమంత్ర-ఆత్మయంత్ర-ఆత్మతంత్రరక్షణాయ ఓం హాం లం లం లం శ్రీవీరప్రలయకాలనృసింహాయ రాజభయచోరభయం దుష్టభయం సకలభయం ఉచ్చాటనాయ ఓం క్లాం క్లీం క్లూం క్లైం క్లౌం క్లః వజ్రదంష్ట్రాయ సర్వశత్రూన్ బ్రహ్మగ్రహాన్ పిశాచగ్రహాన్ శాకినీగ్రహాన్ డాకినీగ్రహాన్ మారయ మారయ కీలయ కీలయ ఛేదయ ఛేదయ యత్మలం చూరయ లపమలం చూరయ శవమలం చూరయ సర్వమలం చూరయ అవమలం చూరయ ఓం క్లాం క్లీం క్లూం క్లైం క్లౌం క్లః లం లం లం శ్రీవీరనృసింహాయ ఇంద్రదిశం బంధ బంధ వజ్రనఖాయ అగ్నిదిశం బంధ బంధ జ్వాలావక్త్రాయ యమదిశం బంధ బంధ కరాలదంష్ట్రాయ నైర్ఋతోదిశం బంధ బంధ పింగలాక్షాయ వరుణదిశం బంధ బంధ ఊర్ధ్వనఖాయ వాయవ్యదిశం బంధ బంధ నీలకంఠాయ కుబేరదిశం బంధ బంధ జ్వలత్కేశాయ ఈశానీం దిశం బంధ బంధ ఊర్ధ్వబాహవే ఊర్ధ్వదిశం బంధ బంధ ఆధారరూపాయ పాతాలదిశం బంధ బంధ కనకశ్యపసంహరణాయ ఆకాశదిశం బంధ బంధ ఉగ్రదేహాయ అంతరిక్షదిశం బంధ బంధ భక్తజనపాలకాయ స్తంభోద్భవాయ సర్వదిశః బంధ బంధ ఘాం ఘాం ఘాం ఘీం ఘీం ఘీం ఘూం ఘూం ఘూం ఘైం ఘైం ఘైం ఘౌం ఘౌం ఘౌం ఘః ఘః ఘః శాకినీగ్రహం డాకినీగ్రహం బ్రహ్మరాక్షసగ్రహం సర్వగ్రహాన్ బాలగ్రహం భూతగ్రహం ప్రేతగ్రహం పిశాచగ్రహం ఈరకోటయోగగ్రహం వైరిగ్రహం కాలపాపగ్రహం మధ్యవీరగ్రహం కూష్మాండగ్రహం మలభక్షకగ్రహం రక్తదుర్గగ్రహం శ్మశానదుర్గగ్రహం కామినీగ్రహం మోహినీగ్రహం ఛేదిగ్రహం ఛిందిగ్రహం క్షేత్రగ్రహం మూకగ్రహం జ్వరగ్రహం సర్వగ్రహం ఈశ్వరదేవతాగ్రహం కాలభైరవగ్రహం వీరభద్రగ్రహం అగ్నిదిగ్యమదిగ్గ్రహం సర్వదుష్టగ్రహాన్ నాశయ నాశయ నాశయ భూతప్రేతపిశాచగ్రహాన్ నాశయ నాశయ నాశయ బ్రహ్మరాక్షసగ్రహాన్ ఛేదయ ఛేదయ ఛేదయ సర్వగ్రహాన్ నిర్మూలయ నిర్మూలయ నిర్మూలయ ఓం నమో భగవతే వీరనృసింహాయ వీరదేవతాయై గ్రహం కరాలగ్రహం దుష్టదేవతాగ్రహం ఉగ్రగ్రహం కాలభైరవగ్రహం రణగ్రహం దుర్గగ్రహం ప్రలయకాలగ్రహం మహాకాలగ్రహం యోగగ్రహం భేదగ్రహం శంఖినీగ్రహం మహాబాహుగ్రహం ఇంద్రాదిదేవతాగ్రహం ఖండయ ఖండయ ఖండయ ఓం నమో భగవతే కరాలదంష్ట్రాయ కిన్నరకింపురుషగరుడగంధర్వవిద్యాధరాన్ దిశోగ్రహాన్ స్తంభయ స్తంభయ స్తంభయ గదాధరాయ శంఖచక్రశార్ఙ్గధరాయ ఆత్మసంరక్షణాయ ఛేదిన్ అనంతకంఠ హిరణ్యకశిపుసంహరణాయ ప్రహ్లాదవరప్రదాయ దేవతాప్రతిపాలకాయ రుద్రసఖాయ రుద్రముఖాయ స్తంభోద్భవాయ నారసింహాయ జ్వాలాదాహకాయ మహాబలాయ శ్రీలక్ష్మీనృసింహాయ యోగావతారాయ యోగపావనాయ పరాన్ ఛేదయ ఛేదయ ఛేదయ భార్గవక్షేత్రపీఠ భోగానంద సర్వజనగ్రథిత బ్రహ్మరుద్రాదిపూజితవజ్రనఖాయ ఋగ్యజుఃసామాథర్వణవేదప్రతిపాలనాయ ఋషిజనవందితాయ దయాంబుధే లం లం లం శ్రీనృసింహాయ ఘేం ఘేం ఘేం కురు కురు కురు క్షం క్షం క్షం మాం రక్ష రక్ష రక్ష హుం హుం ఫట్ స్వాహా .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |