చెడు శక్తుల నుండి రక్షణ కోసం మంత్రం

స్తువానమగ్న ఆ వహ యాతుధానం కిమీదినం . త్వం హి దేవ వందితో హంతా దస్యోర్బభూవిథ ..1.. ఆజ్యస్య పరమేష్ఠిన్ జాతవేదస్తనూవశిన్ . అగ్నే తౌలస్య ప్రాశాన యాతుధానాన్ వి లాపయ ..2.. వి లపంతు యాతుధానా అత్త్రిణో యే కిమీదినః . అథేదమగ్నే న....

స్తువానమగ్న ఆ వహ యాతుధానం కిమీదినం .
త్వం హి దేవ వందితో హంతా దస్యోర్బభూవిథ ..1..
ఆజ్యస్య పరమేష్ఠిన్ జాతవేదస్తనూవశిన్ .
అగ్నే తౌలస్య ప్రాశాన యాతుధానాన్ వి లాపయ ..2..
వి లపంతు యాతుధానా అత్త్రిణో యే కిమీదినః .
అథేదమగ్నే నో హవిరింద్రశ్చ ప్రతి హర్యతం ..3..
అగ్నిః పూర్వ ఆ రభతాం ప్రేంద్రో నుదతు బాహుమాన్ .
బ్రవీతు సర్వో యాతుమాన్ అయమస్మీత్యేత్య ..4..
పశ్యామ తే వీర్యం జాతవేదః ప్ర ణో బ్రూహి యాతుధానాన్ నృచక్షః .
త్వయా సర్వే పరితప్తాః పురస్తాత్త ఆ యంతు ప్రబ్రువాణా ఉపేదం ..5..
ఆ రభస్వ జాతవేదోఽస్మాకార్థాయ జజ్ఞిషే .
దూతో నో అగ్నే భూత్వా యాతుధానాన్ వి లాపయ ..6..
త్వమగ్నే యాతుధానాన్ ఉపబద్ధామిహా వహ .
అథైషామింద్రో వజ్రేణాపి శీర్షాణి వృశ్చతు ..7..
ఇదం హవిర్యాతుధానాన్ నదీ ఫేనమివా వహత్.
య ఇదం స్త్రీ పుమాన్ అకరిహ స స్తువతాం జనః ..1..
అయం స్తువాన ఆగమదిమం స్మ ప్రతి హర్యత .
బృహస్పతే వశే లబ్ధ్వాగ్నీషోమా వి విధ్యతం ..2..
యాతుధానస్య సోమప జహి ప్రజాం నయస్వ చ .
ని స్తువానస్య పాతయ పరమక్ష్యుతావరం ..3..
యత్రైషామగ్నే జనిమాని వేత్థ గుహా సతామత్త్రిణాం జాతవేదః .
తాంస్త్వం బ్రహ్మణా వావృధానో జహ్యేషాం శతతర్హమగ్నే ..4..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |