చేతబడి నుండి రక్షణ కోసం అథర్వ వేద మంత్రం

సమం జ్యోతిః సూర్యేణాహ్నా రాత్రీ సమావతీ . కృణోమి సత్యమూతయేఽరసాః సంతు కృత్వరీః ..1.. యో దేవాః కృత్యాం కృత్వా హరాదవిదుషో గృహం . వత్సో ధారురివ మాతరం తం ప్రత్యగుప పద్యతాం ..2.. అమా కృత్వా పాప్మానం యస్తేనాన్యం జిఘాంసతి . అశ....

సమం జ్యోతిః సూర్యేణాహ్నా రాత్రీ సమావతీ .
కృణోమి సత్యమూతయేఽరసాః సంతు కృత్వరీః ..1..
యో దేవాః కృత్యాం కృత్వా హరాదవిదుషో గృహం .
వత్సో ధారురివ మాతరం తం ప్రత్యగుప పద్యతాం ..2..
అమా కృత్వా పాప్మానం యస్తేనాన్యం జిఘాంసతి .
అశ్మానస్తస్యాం దగ్ధాయాం బహులాః ఫట్కరిక్రతి ..3..
సహస్రధామన్ విశిఖాన్ విగ్రీవాం ఛాయయా త్వం .
ప్రతి స్మ చక్రుషే కృత్యాం ప్రియాం ప్రియావతే హర ..4..
అనయాహమోషధ్యా సర్వాః కృత్యా అదూదుషం .
యాం క్షేత్రే చక్రుర్యాం గోషు యాం వా తే పురుషేషు ..5..
యశ్చకార న శశాక కర్తుం శశ్రే పాదమంగురిం .
చకార భద్రమస్మభ్యమాత్మనే తపనం తు సః ..6..
అపామార్గోఽప మార్ష్టు క్షేత్రియం శపథశ్చ యః .
అపాహ యాతుధానీరప సర్వా అరాయ్యః ..7..
అపమృజ్య యాతుధానాన్ అప సర్వా అరాయ్యః .
అపామార్గ త్వయా వయం సర్వం తదప మృజ్మహే ..8..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |