దీర్ఘాయువు కోసం మంత్రం

65.6K
1.1K

Comments

2dsxy

వ్యాస మహర్షిని వేదవ్యాసుడు అని ఎందుకు అంటారు?

ఎందుకంటే అతను వేదాన్ని నాలుగు భాగాలుగా విభజించాడు - ఋగ్వేదం, యజుర్వేదం, సామవేదం మరియు అథర్వవేదం.

ఋషులలో మొదటివారు ఎవరు?

వరుణడు చాక్షుష మన్వంతరం ముగింపుకి ముందు ఏడుగురు ఋషులు పుట్టడానికి కారణమైన ఒక యాగం చేశాడు. భృగుడు ఆ హోమ కుండం నుండి మొదట ఉద్భవించాడు.

Quiz

విశ్వామిత్రుడు ఏ దేశానికి రాజు?

నవో నవో భవతి జాయమానోఽహ్నాం కేతురుషమేత్యగ్రే . భాగం దేవేభ్యో వి దధాత్యాయన్ ప్ర చంద్రమాస్తిరతి దీర్ఘమాయుః ......

నవో నవో భవతి జాయమానోఽహ్నాం కేతురుషమేత్యగ్రే .
భాగం దేవేభ్యో వి దధాత్యాయన్ ప్ర చంద్రమాస్తిరతి దీర్ఘమాయుః ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |