దీర్ఘాయువు కోసం మంత్రం

నవో నవో భవతి జాయమానోఽహ్నాం కేతురుషమేత్యగ్రే . భాగం దేవేభ్యో వి దధాత్యాయన్ ప్ర చంద్రమాస్తిరతి దీర్ఘమాయుః ......

నవో నవో భవతి జాయమానోఽహ్నాం కేతురుషమేత్యగ్రే .
భాగం దేవేభ్యో వి దధాత్యాయన్ ప్ర చంద్రమాస్తిరతి దీర్ఘమాయుః ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |