త్రయంబకం యజామహే వివిధ రూపాలలో

84.5K

Comments

e7mkf
మీ మంత్రాలు నా జీవితంలో ఒక భాగమయ్యాయి. -చందనపల్లి శివప్రసాద్

మీ మంత్రాలు నా దైనందిన జీవితంలో ఒక మార్పు తెచ్చాయి. -చెరుకుపల్లి రాహుల్

🙏 మంత్రం ప్రతిదినం ఉపయోగకరంగా ఉంది -శంఖవరపు సీత

సూపర్ ఇన్ఫో -బొబ్బిలి సతీష్

మీ మంత్రం వినడం నాకు ప్రతి రోజూ ఉల్లాసాన్ని ఇస్తుంది. -భరత్

Read more comments

స్త్రీ ఋషులను ఏమంటారు?

స్త్రీ ఋషులను ఋషికాలు అంటారు.

సప్తఋషులు ఎవరు?

సప్తఋషులు ఏడుగురు ప్రముఖ ఋషులు. ఈ గుంపు సభ్యులు ప్రతి మన్వంతరానికి మారుతూ ఉంటారు. వైదిక ఖగోళశాస్త్రం ప్రకారం, సప్తఋషి-మండలం లేదా రాశి సభ్యులు, పెద్ద డిప్పర్ - అంగీరస, అత్రి, క్రతు, పులహ, పులస్త్య, మరీచి మరియు వశిష్ట.

Quiz

అతిథిదేవో భవ - ఈ వాక్యం ఎక్కడ నుండి వచ్చింది?

ఓం శ్రీగురుభ్యో నమః హరిఃఓం సంహితాపాఠః త్ర్యంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం. ఉర్వారుకమివ బంధనాన్మృత్యోర్ముక్షీయ మాఽమృతాత్. పదపాఠః త్ర్యంబకమితి త్రి-అంబకం. యజామహే. సుగంధిమితి సు-గంధిం. పుష్టివర్ధనమితి పుష్ట....

ఓం శ్రీగురుభ్యో నమః హరిఃఓం
సంహితాపాఠః
త్ర్యంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం.
ఉర్వారుకమివ బంధనాన్మృత్యోర్ముక్షీయ మాఽమృతాత్.
పదపాఠః
త్ర్యంబకమితి త్రి-అంబకం. యజామహే. సుగంధిమితి సు-గంధిం. పుష్టివర్ధనమితి పుష్టి-వర్ధనం. ఉర్వారుకం. ఇవ. బంధనాత్. మృత్యోః. ముక్షీయ. మా. అమృతాత్.
క్రమపాఠః
త్ర్యంబకం యజామహే. త్ర్యంబకమితి త్రి-అంబకం. యజామహే సుగంధిం. సుగంధిం పుష్టివర్ధనం. సుగంధిమితి సు-గంధిం. పుష్టివర్ధనమితి పుష్టి-వర్ధనం. ఉర్వారుకమివ. ఇవ బంధనాత్. బంధనాన్మృత్యోః. మృత్యోర్ముక్షీయ. ముక్షీయ మా. మాఽమృతాత్. అమృతాదిత్యమృతాత్.
జటాపాఠః
త్ర్యంబకం యజామహే యజామహే త్ర్యంబకంత్ర్యంబకం యజామహే. త్ర్యంబకమితి త్రి-అంబకం. యజామహే సుగంధిం సుగంధిం యజామహే యజామహే సుగంధిం. సుగంధిం పుష్టివర్ధనం పుష్టివర్ధనం సుగంధిం సుగంధిం పుష్టివర్ధనం. సుగంధిమితి సు-గంధిం. పుష్టివర్ధనమితి పుష్టి-వర్ధనం. ఉర్వారుకమివేవోర్వారుకముర్వారుకమివ. ఇవ బంధనాద్బంధనాదివేవ బంధనాత్. బంధనాన్మృత్యోర్మృత్యోర్బంధనాద్బంధనాన్మృత్యోః. మృత్యోర్ముక్షీయ ముక్షీయ మృత్యోర్మృత్యోర్ముక్షీయ. ముక్షీయ మా మా ముక్షీయ ముక్షీయ మా. మాఽమృతాదమృతాన్మా మాఽమృతాత్. అమృతాదిత్యమృతాత్.
ఘనపాఠః
త్ర్యంబకం యజామహే యజామహే త్ర్యంబకంత్ర్యంబకం యజామహే సుగంధిం సుగంధిం యజామహే త్ర్యంబకం త్ర్యంబకం యజామహే సుగంధిం. త్ర్యంబకమితి త్రి-అంబకం. యజామహే సుగంధిం సుగంధిం యజామహే యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం పుష్టివర్ధనం సుగంధిం యజామహే యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం. సుగంధిం పుష్టివర్ధనం పుష్టివర్ధనం సుగంధిం సుగంధిం పుష్టివర్ధనం. సుగంధిమితి సు-గంధిం. పుష్టివర్ధనమితి పుష్టి-వర్ధనం. ఉర్వారుకమివేవోర్వారుకముర్వారుకమివ బంధనాద్బంధనాదివోర్వారుకముర్వారుకమివ బంధనాత్. ఇవ బంధనాద్బంధనాదివేవ బంధనాన్మృత్యుర్మృత్యోర్బంధనాదివేవ బంధనాన్మృత్యోః. బంధనాన్మృత్యోర్మృత్యోర్బంధనాద్బంధనాన్మృత్యోర్ముక్షీయ ముక్షీయ మృత్యోర్బంధనాద్బంధనాన్మృత్యోర్ముక్షీయ. మృత్యోర్ముక్షీయ ముక్షీయ మృత్యోర్మృత్యోర్ముక్షీయ మా మా ముక్షీయ మృత్యోర్మృత్యోర్ముక్షీయ మా. ముక్షీయ మా మా ముక్షీయ ముక్షీయ మాఽమృతాదమృతాన్మా ముక్షీయ ముక్షీయ మాఽమృతాత్. మాఽమృతాదమృతాన్మా మాఽమృతాత్. అమృతాదిత్యమృతాత్.
హరిఃఓం

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |