త్రయంబకం యజామహే వివిధ రూపాలలో

ఓం శ్రీగురుభ్యో నమః హరిఃఓం సంహితాపాఠః త్ర్యంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం. ఉర్వారుకమివ బంధనాన్మృత్యోర్ముక్షీయ మాఽమృతాత్. పదపాఠః త్ర్యంబకమితి త్రి-అంబకం. యజామహే. సుగంధిమితి సు-గంధిం. పుష్టివర్ధనమితి పుష్ట....

ఓం శ్రీగురుభ్యో నమః హరిఃఓం
సంహితాపాఠః
త్ర్యంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం.
ఉర్వారుకమివ బంధనాన్మృత్యోర్ముక్షీయ మాఽమృతాత్.
పదపాఠః
త్ర్యంబకమితి త్రి-అంబకం. యజామహే. సుగంధిమితి సు-గంధిం. పుష్టివర్ధనమితి పుష్టి-వర్ధనం. ఉర్వారుకం. ఇవ. బంధనాత్. మృత్యోః. ముక్షీయ. మా. అమృతాత్.
క్రమపాఠః
త్ర్యంబకం యజామహే. త్ర్యంబకమితి త్రి-అంబకం. యజామహే సుగంధిం. సుగంధిం పుష్టివర్ధనం. సుగంధిమితి సు-గంధిం. పుష్టివర్ధనమితి పుష్టి-వర్ధనం. ఉర్వారుకమివ. ఇవ బంధనాత్. బంధనాన్మృత్యోః. మృత్యోర్ముక్షీయ. ముక్షీయ మా. మాఽమృతాత్. అమృతాదిత్యమృతాత్.
జటాపాఠః
త్ర్యంబకం యజామహే యజామహే త్ర్యంబకంత్ర్యంబకం యజామహే. త్ర్యంబకమితి త్రి-అంబకం. యజామహే సుగంధిం సుగంధిం యజామహే యజామహే సుగంధిం. సుగంధిం పుష్టివర్ధనం పుష్టివర్ధనం సుగంధిం సుగంధిం పుష్టివర్ధనం. సుగంధిమితి సు-గంధిం. పుష్టివర్ధనమితి పుష్టి-వర్ధనం. ఉర్వారుకమివేవోర్వారుకముర్వారుకమివ. ఇవ బంధనాద్బంధనాదివేవ బంధనాత్. బంధనాన్మృత్యోర్మృత్యోర్బంధనాద్బంధనాన్మృత్యోః. మృత్యోర్ముక్షీయ ముక్షీయ మృత్యోర్మృత్యోర్ముక్షీయ. ముక్షీయ మా మా ముక్షీయ ముక్షీయ మా. మాఽమృతాదమృతాన్మా మాఽమృతాత్. అమృతాదిత్యమృతాత్.
ఘనపాఠః
త్ర్యంబకం యజామహే యజామహే త్ర్యంబకంత్ర్యంబకం యజామహే సుగంధిం సుగంధిం యజామహే త్ర్యంబకం త్ర్యంబకం యజామహే సుగంధిం. త్ర్యంబకమితి త్రి-అంబకం. యజామహే సుగంధిం సుగంధిం యజామహే యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం పుష్టివర్ధనం సుగంధిం యజామహే యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం. సుగంధిం పుష్టివర్ధనం పుష్టివర్ధనం సుగంధిం సుగంధిం పుష్టివర్ధనం. సుగంధిమితి సు-గంధిం. పుష్టివర్ధనమితి పుష్టి-వర్ధనం. ఉర్వారుకమివేవోర్వారుకముర్వారుకమివ బంధనాద్బంధనాదివోర్వారుకముర్వారుకమివ బంధనాత్. ఇవ బంధనాద్బంధనాదివేవ బంధనాన్మృత్యుర్మృత్యోర్బంధనాదివేవ బంధనాన్మృత్యోః. బంధనాన్మృత్యోర్మృత్యోర్బంధనాద్బంధనాన్మృత్యోర్ముక్షీయ ముక్షీయ మృత్యోర్బంధనాద్బంధనాన్మృత్యోర్ముక్షీయ. మృత్యోర్ముక్షీయ ముక్షీయ మృత్యోర్మృత్యోర్ముక్షీయ మా మా ముక్షీయ మృత్యోర్మృత్యోర్ముక్షీయ మా. ముక్షీయ మా మా ముక్షీయ ముక్షీయ మాఽమృతాదమృతాన్మా ముక్షీయ ముక్షీయ మాఽమృతాత్. మాఽమృతాదమృతాన్మా మాఽమృతాత్. అమృతాదిత్యమృతాత్.
హరిఃఓం

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |