అధ్యయనాలలో విజయం కోసం అథర్వ వేద మంత్రం

యే త్రిషప్తాః పరియంతి విశ్వా రూపాణి బిభ్రతః . వాచస్పతిర్బలా తేషాం తన్వో అద్య దధాతు మే ..1.. పునరేహి వచస్పతే దేవేన మనసా సహ . వసోష్పతే ని రమయ మయ్యేవాస్తు మయి శ్రుతం ..2.. ఇహైవాభి వి తనూభే ఆర్త్నీ ఇవ జ్యయా . వాచస్పతిర్ని యచ....

యే త్రిషప్తాః పరియంతి విశ్వా రూపాణి బిభ్రతః .
వాచస్పతిర్బలా తేషాం తన్వో అద్య దధాతు మే ..1..
పునరేహి వచస్పతే దేవేన మనసా సహ .
వసోష్పతే ని రమయ మయ్యేవాస్తు మయి శ్రుతం ..2..
ఇహైవాభి వి తనూభే ఆర్త్నీ ఇవ జ్యయా .
వాచస్పతిర్ని యచ్ఛతు మయ్యేవాస్తు మయి శ్రుతం ..3..
ఉపహూతో వాచస్పతిరుపాస్మాన్ వాచస్పతిర్హ్వయతాం .
సం శ్రుతేన గమేమహి మా శ్రుతేన వి రాధిషి ..4..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |