చెడు కన్ను నుండి రక్షణ కోసం దుర్గా మంత్రం

ఓం హ్రీం దుం దుర్గే భగవతి మనోగృహమన్మథమథ జిహ్వాపిశాచీరుత్సాదయోత్సాదయ హితదృష్ట్యహితదృష్టి పరదృష్టి సర్పదృష్టి సర్వదృష్టి విషం నాశయ నాశయ హుం ఫట్ స్వాహా

ఓం హ్రీం దుం దుర్గే భగవతి మనోగృహమన్మథమథ జిహ్వాపిశాచీరుత్సాదయోత్సాదయ హితదృష్ట్యహితదృష్టి పరదృష్టి సర్పదృష్టి సర్వదృష్టి విషం నాశయ నాశయ హుం ఫట్ స్వాహా....

ఓం హ్రీం దుం దుర్గే భగవతి మనోగృహమన్మథమథ జిహ్వాపిశాచీరుత్సాదయోత్సాదయ హితదృష్ట్యహితదృష్టి పరదృష్టి సర్పదృష్టి సర్వదృష్టి విషం నాశయ నాశయ హుం ఫట్ స్వాహా

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |