గర్భ రక్షా కవచం

63.5K
1.1K

Comments

7mbjz
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 ధన్యవాదాలు స్వామి -Keepudi Umadevi

రిచ్ కంటెంట్ 🌈 -వడ్డిపల్లి గణేష్

చాలా ఉపయోగకరమైన వెబ్‌సైట్ 😊 -మద్దులపల్లి రమేష్

ప్రత్యేకమైన వెబ్‌సైట్ 🌟 -కొల్లిపర శ్రీనివాస్

Vedadhara చాలా బాగుంది❤️💯 -Akshaya Yeraguntla

Read more comments

దక్షిణ అంటే ఏమిటి?

దక్షిణ అనేది ఒక పూజారి, ఉపాధ్యాయుడు లేదా గురువుకు గౌరవం మరియు కృతజ్ఞతా చిహ్నంగా ఇచ్చే సాంప్రదాయ బహుమతి లేదా నైవేద్యం. దక్షిణ అంటే డబ్బు, బట్టలు లేదా ఏదైనా విలువైన వస్తువు కావచ్చు. మతపరమైన మరియు ఆధ్యాత్మిక పనులకు తమ జీవితాలను అంకితం చేసే వారికి ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా దక్షిణ ఇస్తారు. ఇది ఆ వ్యక్తులను గౌరవించడానికి మరియు మద్దతు ఇవ్వడానికి ఇవ్వబడింది

వ్యాస మహర్షిని వేదవ్యాసుడు అని ఎందుకు అంటారు?

ఎందుకంటే అతను వేదాన్ని నాలుగు భాగాలుగా విభజించాడు - ఋగ్వేదం, యజుర్వేదం, సామవేదం మరియు అథర్వవేదం.

Quiz

దశరథుని రాజపురోహితుడు ఎవరు?

భగవన్ దేవ దేవేశ కృపయా త్వం జగత్ప్రభో . వంశాఖ్యం కవచం బ్రూహి మహ్యం శిష్యాయ తేఽనఘ . యస్య ప్రభావాద్దేవేశ వంశవృద్ధిర్హిజాయతే .. 1.. .. సూర్య ఉవాచ .. శృణు పుత్ర ప్రవక్ష్యామి వంశాఖ్యం కవచం శుభం . సంతానవృద్ధిః పఠనాద్గర....

భగవన్ దేవ దేవేశ కృపయా త్వం జగత్ప్రభో .
వంశాఖ్యం కవచం బ్రూహి మహ్యం శిష్యాయ తేఽనఘ .
యస్య ప్రభావాద్దేవేశ వంశవృద్ధిర్హిజాయతే .. 1..

.. సూర్య ఉవాచ ..

శృణు పుత్ర ప్రవక్ష్యామి వంశాఖ్యం కవచం శుభం .
సంతానవృద్ధిః పఠనాద్గర్భరక్షా సదా నృణాం .. 2..

వంధ్యాఽపి లభతే పుత్రం కాకవంధ్యా సుతైర్యుతా .
మృతవత్సా సుపుత్రా స్యాత్స్రవద్గర్భా స్థిరప్రజా .. 3..

అపుష్పా పుష్పిణీ యస్య ధారణాచ్చ సుఖప్రసూః .
కన్యా ప్రజా పుత్రిణీ స్యాదేతత్ స్తోత్రప్రభావతః .. 4..

భూతప్రేతాదిజా బాధా యా బాధా కులదోషజా .
గ్రహబాధా దేవబాధా బాధా శత్రుకృతా చ యా .. 5..

భస్మీ భవంతి సర్వాస్తాః కవచస్య ప్రభావతః .
సర్వే రోగా వినశ్యంతి సర్వే బాలగ్రహాశ్చ యే .. 6..

పుర్వే రక్షతు వారాహీ చాగ్నేయ్యాం చాంబికా స్వయం .
దక్షిణే చండికా రక్షేనైరృతే శవవాహినీ .. 1..

వారాహీ పశ్చిమే రక్షేద్వాయవ్యాం చ మహేశ్వరీ .
ఉత్తరే వైష్ణవీ రక్షేత్ ఈశానే సింహవాహినీ .. 2..

ఊర్ధ్వే తు శారదా రక్షేదధో రక్షతు పార్వతీ .
శాకంభరీ శిరో రక్షేన్ముఖం రక్షతు భైరవీ .. 3..

కంఠం రక్షతు చాముండా హృదయం రక్షతాత్ శివా .
ఈశానీ చ భుజౌ రక్షేత్ కుక్షిం నాభిం చ కాలికా .. 4 ..

అపర్ణా హ్యుదరం రక్షేత్కటిం వస్తిం శివప్రియా .
ఊరూ రక్షతు కౌమారీ జయా జానుద్వయం తథా .. 5..

గుల్ఫౌ పాదౌ సదా రక్షేద్బ్రహ్మాణీ పరమేశ్వరీ .
సర్వాంగాని సదా రక్షేద్దుర్గా దుర్గార్తినాశనీ .. 6..

నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై దుర్గాయై సతతం నమః .
పుత్రసౌఖ్యం దేహి దేహి గర్భరక్షాం కురుష్వ మే .. 7..

ఓం హ్రీం హ్రీం హ్రీం శ్రీం శ్రీం శ్రీం ఐం ఐం ఐం మహాకాలీ మహాలక్ష్మీ మహాసరస్వతీరూపాయై నవకోటిమూర్త్యై దుర్గాయై నమః .. 8..

ఓం హ్రీం హ్రీం హ్రీం దుర్గే దుర్గార్తినాశినీ సంతానసౌఖ్యం దేహి దేహి వంధ్యత్వం మృతవత్సత్వం చ హర హర గర్భరక్షాం కురు కురు సకలాం బాధాం కులజాం బాహ్యజాం కృతామకృతాం చ నాశయ నాశయ సర్వగాత్రాణి రక్ష రక్ష గర్భం పోషయ పోషయ సర్వోపద్రవం శోషయ శోషయ స్వాహా .. 9..

అనేన కవచేనాంగం సప్తవారాభిమంత్రితం .
ఋతుస్నాతా జలం పీత్వా భవేత్ గర్భవతీ ధ్రువం .. 1..

గర్భపాతభయే పీత్వా దృఢగర్భా ప్రజాయతే .
అనేన కవచేనాథ మార్జితాయా నిశాగమే .. 2..

సర్వబాధావినిర్ముక్తా గర్భిణీ స్యాన్న సంశయః .
అనేన కవచేనేహ గ్రథితం రక్తదోరకం .. 3..

కటిదేశే ధారయంతీ సుపుత్రసుఖభాగినీ .
అసూతపుత్రమింద్రాణీ జయంతం యత్ప్రభావతః .. 4..

గురూపదిష్టం వంశాఖ్యం తదిదం కవచం సఖే .
గుహ్యాద్గుహ్యతరం చేదం న ప్రకాశ్యం హి సర్వతః .

ధారణాత్ పఠనాద్యస్య వంశచ్ఛేదో న జాయతే .. 5 ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |