గర్భ రక్షాంబికా స్తోత్రం

వాపీతటే వామభాగే వామదేవస్య దేవీ స్థితా వంద్యమానా. మాన్యా వరేణ్యా వదన్యా పాహి గర్భస్థజంతూన్ తథా భక్తలోకాన్. శ్రీగర్భరక్షాపురే యా దివ్యసౌందర్యయుక్తా సుమంగల్యగాత్రీ. ధాత్రీ జనీత్రీ జనానాం దివ్యరూపాం దయార్ద్రాం మనో....

వాపీతటే వామభాగే వామదేవస్య దేవీ స్థితా వంద్యమానా.
మాన్యా వరేణ్యా వదన్యా పాహి గర్భస్థజంతూన్ తథా భక్తలోకాన్.
శ్రీగర్భరక్షాపురే యా దివ్యసౌందర్యయుక్తా సుమంగల్యగాత్రీ.
ధాత్రీ జనీత్రీ జనానాం దివ్యరూపాం దయార్ద్రాం మనోజ్ఞాం భజే త్వాం.
ఆషాఢమాసే సుపుణ్యే శుక్రవారే సుగంధేన గంధేన లిప్తాం.
దివ్యాంబరాకల్పవేషాం వాజపేయాదియజ్ఞేషు భక్త్యా సుదృష్టాం.
కల్యాణధాత్రీం నమస్యే వేదికాం చ స్త్రియో గర్భరక్షాకరీం త్వాం.
బాలైః సదా సేవితాంఘ్రిం గర్భరక్షార్థమారాదుపైతు ప్రపీఠం.
బ్రహ్మోత్సవే విప్రవేద్యాం వాద్యఘోషేణ తుష్టాం రథే సన్నివిష్టాం.
సర్వార్థదాత్రీం భజేహం దేవవృందైరపీఽడ్యాం జగన్మాతరం త్వాం.
ఏతత్కృతం స్తోత్రరత్నం గర్భరక్షార్థమాతృప్తబాలాంబికాయాః.
నిత్యం పఠేద్యస్తు భక్త్యా పుత్రపౌత్రాదిభాగ్యం భవేత్తస్య నిత్యం.
శ్రీదేవిమాతర్నమస్తే.

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |