గణేశ బీజ మంత్రం

Click here for audio

గణపతిబీజమంత్రః

అస్య శ్రీ గణపతిబీజమంత్రస్య
గణకఋషిః
నిచృద్గాయత్రీచ్ఛందః
గణపతిర్దేవతా
గణపతిప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః

కరన్యాసః

గాం - అంగుష్ఠాభ్యాం నమః
గీం - తర్జనీభ్యాం నమః
గూం - మధ్యమాభ్యాం నమః
గైం - అనామికాభ్యాం నమః
గౌం - కనిష్ఠికాభ్యాం నమః
గః - కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః

అంగన్యాసః

గాం - హృదయాయ నమః
గీం - శిరసే స్వాహా
గూం - శిఖాయై వషట్
గైం - కవచాయ హుం
గౌం - నేత్రత్రయాయ వౌషట్
గః - అస్త్రాయ ఫట్

ధ్యానం

రక్తో రక్తాంగరాగాంశుక - కుసుమయుతస్తుందిలశ్చంద్రమౌలి -
ర్నేత్రైర్యుక్తస్త్రిభిర్వామన - కరచరణో బీజపూరాత్తనాసః.
హస్తాగ్రాక్లిప్త - పాశాంకుశవరదో నాగవక్త్రోఽహిభూషో
దేవః పద్మాసనో వో భవతు నతసురో భూతయే విఘ్నరాజః..

మానసపూజా

వం - అబాత్మనా జలం కల్పయామి
లం - పృథివ్యాత్మనా గంధం కల్పయామి
హం - ఆకాశాత్మనా పుష్పం కల్పయామి
యం - వాయ్వాత్మనా ధూపం కల్పయామి
రం - అగ్న్యాత్మనా దీపం కల్పయామి
ఠ్వం - అమృతాత్మానా నైవేద్యం కల్పయామి

మంత్రః

ఓం గం

ఉత్తరన్యాసః

గాం - అంగుష్ఠాభ్యాం నమః
గీం - తర్జనీభ్యాం నమః
గూం - మధ్యమాభ్యాం నమః
గైం - అనామికాభ్యాం నమః
గౌం - కనిష్ఠికాభ్యాం నమః
గః - కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః

గాం - హృదయాయ నమః
గీం - శిరసే స్వాహా
గూం - శిఖాయై వషట్
గైం - కవచాయ హుం
గౌం - నేత్రత్రయాయ వౌషట్
గః - అస్త్రాయ ఫట్

గణకఋషిః
నిచృద్గాయత్రీచ్ఛందః
గణపతిర్దేవతా

రక్తో రక్తాంగరాగాంశుక - కుసుమయుతస్తుందిలశ్చంద్రమౌలి -
ర్నేత్రైర్యుక్తస్త్రిభిర్వామన - కరచరణో బీజపూరాత్తనాసః.
హస్తాగ్రాక్లిప్త - పాశాంకుశవరదో నాగవక్త్రోఽహిభూషో
దేవః పద్మాసనో వో భవతు నతసురో భూతయే విఘ్నరాజః..

వం - అబాత్మనా జలం కల్పయామి
లం - పృథివ్యాత్మనా గంధం కల్పయామి
హం - ఆకాశాత్మనా పుష్పం కల్పయామి
యం - వాయ్వాత్మనా ధూపం కల్పయామి
రం - అగ్న్యాత్మనా దీపం కల్పయామి
ఠ్వం - అమృతాత్మానా నైవేద్యం కల్పయామి

మయా కృతం ఇదం జపం ఓం తత్ సత్ బ్రహ్మార్పణమస్తు

Other Mantras

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
2452446