గణేశ, దుర్గ, క్షేత్రపాల, వాస్తు పురుష, రుద్ర, ఇంద్ర, మృత్యు మరియు అగ్ని అనుగ్రహం కోసం మంత్రం

ఓం గణానాం త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనాముపవశ్రవస్తమం. జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆ నః శృణ్వన్నూతిభిః సీద సాదనం.. జాతవేదసే సునవామ సోమమరాతీయతో ని దహాతి వేదః. స నః పర్షదతి దుర్గాని విశ్వా నావేవ సింధుం దురితాత్య....

ఓం గణానాం త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనాముపవశ్రవస్తమం.
జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆ నః శృణ్వన్నూతిభిః సీద సాదనం..
జాతవేదసే సునవామ సోమమరాతీయతో ని దహాతి వేదః.
స నః పర్షదతి దుర్గాని విశ్వా నావేవ సింధుం దురితాత్యగ్నిః..
క్షేత్రస్య పతినా వయం హితేనేవ జయామసి.
గామశ్వం పోషయిత్న్వా స నో మృడాతీదృశే..
వాస్తోష్పతే ప్రతి జానీహ్యస్మాన్ స్వావేశో అనమీవో భవా నః.
యత్త్వేమహే ప్రతి తన్నో జుషస్వ శన్న ఏధి ద్విపదే శం చతుష్పదే..
వాస్తోష్పతే శగ్మయా శంసదా తే సక్షీమహి రణ్వయా గాతుమత్యా.
ఆ వః క్షేమ ఉత యోగే వరన్నో యూయం పాత స్వస్తిభిః సదా నః..
వాస్తోష్పతే ప్ర తరణో న ఏధి గోభిరశ్వేభిరిందో.
అజరాసస్తే సఖ్యే స్యామ పితేవ పుత్రాన్ ప్రతి నో జుషస్వ..
అమీవహా వాస్తోష్పతే విశ్వా రూపాణ్యావిశన్.
సఖా సుషేవ ఏధి నః..
త్ర్యంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం.
ఉర్వారుకమివ బంధనాన్మృత్యోర్ముక్షీయ మాఽమృతాత్..
యత ఇంద్ర భయామహే తతో నో అభయం కృధి.
మఘవంఛగ్ధి తవ తన్న ఊతయే విడ్విశో విమృధో జహి..
స్వస్తిదా విశస్పతిర్వృత్రహా వి మృధో వశీ.
వృషేంద్రః పుర ఏతు నః స్వస్తిదా అభయంకరః..
యేతే సహస్రమయుతం పాశా మృత్యో మర్త్యాయ హంతవే.
తాన్ యజ్ఞస్య మాయయా సర్వానవ యజామహే.
మూర్ధానందివో అరతిం పృథివ్యా వైశ్వానరమృతాయ జాతమగ్నిం.
కవిం సమ్రాజమతిథిం జనానామాసన్నా పాత్రం జనయంత దేవాః..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |