గణపతి అథర్వ శీర్షం

11.7K

Comments

avjch

బ్రహ్మవాదినీ మరియు ఋషికాలు ఒకరేనా?

బ్రహ్మవాదీ అంటే వేదాల యొక్క శాశ్వతమైన జ్ఞానం గురించి మాట్లాడే వ్యక్తి. బ్రహ్మవాదినీ ఒక మహిళా పండితురాలు, బ్రహ్మవాది యొక్క స్త్రీ లింగం. ఒక ఋషి ఒక పురుషుడు, వీరికి ఒక మంత్రం వెల్లడి చేయబడింది. ఒక ఋషికా ఒక స్త్రీ, వీరికి ఒక మంత్రం వెల్లడి చేయబడింది. ఋషికులందరూ బ్రహ్మవాదినీలే, కానీ బ్రహ్మవాదినీ అందరూ ఋషికులు కాకూడదు.

నరసింహుడు అహోబిలాన్ని ఎందుకు తన నివాసంగా ఎంచుకున్నాడు?

ఇక్కడే హిరణ్యకశిపుని సంహరించినందున నరసింహ భగవానుడు అహోబిలాన్ని తన నివాసంగా ఎంచుకున్నాడు. ఈ సంఘటన తరువాత, హిరణ్యకశిపుని పుత్రుడు ప్రహ్లాదుడు, విష్ణువు యొక్క గట్టి భక్తుడు, అహోబిలాన్ని తన శాశ్వత నివాసంగా మార్చమని నరసింహుడిని ప్రార్థించాడు. ప్రహ్లాదుని హృదయపూర్వక ప్రార్థనలకు ప్రతిస్పందించిన నరసింహ భగవానుడు ఈ ప్రదేశాన్ని తన నివాసంగా చేసుకొని అనుగ్రహించాడు. నరసింహ భగవానుడు అహోబిలాన్ని తన నివాసంగా ఎందుకు ఎంచుకున్నాడో తెలుసుకోవడం వల్ల మీ ఆధ్యాత్మిక అంతర్దృష్టి మరింతగా పెరుగుతుంది, భక్తిని ప్రేరేపిస్తుంది మరియు తీర్థయాత్ర అనుభవాలను సుసంపన్నం చేస్తుంది

Quiz

మహాత్మా గాంధీ ఏ విధమైన పఠనాన్ని సిఫార్సు చేశారు?

ఓం భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవాః. భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః. స్థిరైరంగైస్తుష్టువాంసస్తనూభిః. వ్యశేమ దేవహితం యదాయుః. స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రవాః. స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః. స్వస్తినస్తార్క్ష్యో అరిష్టన....

ఓం భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవాః.
భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః.
స్థిరైరంగైస్తుష్టువాంసస్తనూభిః.
వ్యశేమ దేవహితం యదాయుః.
స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రవాః.
స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః.
స్వస్తినస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమిః.
స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు.
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః.
ఓం నమస్తే గణపతయే.
త్వమేవ ప్రత్యక్షం తత్త్వమసి.
త్వమేవ కేవలం కర్తాఽసి.
త్వమేవ కేవలం ధర్తాఽసి.
త్వమేవ కేవలం హర్తాఽసి.
త్వమేవ సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మాసి.
త్వం సాక్షాదాత్మాఽసి నిత్యం.
ఋతం వచ్మి.
సత్యం వచ్మి.
అవ త్వం మాం.
అవ వక్తారం.
అవ శ్రోతారం.
అవ దాతారం.
అవ ధాతారం.
అవానూచానమవ శిష్యం.
అవ పశ్చాత్తాత్.
అవ పురస్తాత్.
అవోత్తరాత్తాత్.
అవ దక్షిణాత్తాత్.
అవ చోర్ధ్వాత్తాత్.
అవాధరాత్తాత్.
సర్వతో మాం పాహి పాహి సమంతాత్.
త్వం వాఙ్మయస్త్వం చిన్మయః.
త్వమానందమయస్త్వం బ్రహ్మమయః.
త్వం సచ్చిదానందాఽద్వితీయోఽసి.
త్వం ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాఽసి.
త్వం జ్ఞానమయో విజ్ఞానమయోఽసి.
సర్వం జగదిదం త్వత్తో జాయతే.
సర్వం జగదిదం త్వత్తస్తిష్ఠతి.
సర్వం జగదిదం త్వయి లయమేష్యతి.
సర్వం జగదిదం త్వయి ప్రత్యేతి.
త్వం భూమిరాపోఽనలోఽనిలో నభః.
త్వం చత్వారి వాక్పదాని.
త్వం గుణత్రయాతీతః.
త్వమవస్థాత్రయాతీతః.
త్వం దేహత్రయాతీతః.
త్వం కాలత్రయాతీతః.
త్వం మూలాధారస్థితోఽసి నిత్యం.
త్వం శక్తిత్రయాత్మకః.
త్వాం యోగినో ధ్యాయంతి నిత్యం.
త్వం బ్రహ్మా త్వం విష్ణుస్త్వం రుద్రస్త్వమింద్రస్త్వమగ్నిస్త్వం వాయుస్త్వం సూర్యస్త్వం చంద్రమాస్త్వం
బ్రహ్మభూర్భువఃస్వరోం.
గణాదిం పూర్వముచ్చార్య వర్ణాదిం తదనంతరం.
అనుస్వారః పరతరః.
అర్ధేందులసితం.
తారేణ రుద్ధం.
ఏతత్తవ మనుస్వరూపం.
గకారః పూర్వరూపం.
అకారో మధ్యమరూపం.
అనుస్వారశ్చాంత్యరూపం.
బిందురుత్తరరూపం.
నాదః సంధానం.
సంహితా సంధిః.
సైషా గణేశవిద్యా.
గణక-ఋషిః.
నిఛృద్గాయత్రీచ్ఛందః.
గణపతిర్దేవతా.
ఓం గం.
ఏకదంతాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి.
తన్నో దంతీ ప్రచోదయాత్.
ఏకదంతం చతుర్హస్తం పాశమంకుశధారిణం.
రదం చ వరదం హస్తైర్బిభ్రాణం మూషకధ్వజం.
రక్తం లంబోదరం శూర్పకర్ణకం రక్తవాససం.
రక్తగంధానులిప్తాంగం రక్తపుష్పైః సుపూజితం.
భక్తానుకంపినం దేవం జగత్కారణమచ్యుతం.
ఆవిర్భూతం చ సృష్ట్యాదౌ ప్రకృతేః పురుషాత్పరం.
ఏవం ధ్యాయతి యో నిత్యం స యోగీ యోగినాం వరః.
నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తేఽస్తు లంబోదరాయైకదంతాయ విఘ్నవినాశినే శివసుతాయ వరదమూర్త్తయే నమః.
ఏతదథర్వశీర్షం యోఽధీతే.
స బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే.
స సర్వవిఘ్నైర్నబాధ్యతే.
స సర్వతః సుఖమేధతే.
స పంచమహాపాపాత్ ప్రముచ్యతే.
సాయమధీయానో దివసకృతం పాపం నాశయతి.
ప్రాతరధీయానో రాత్రికృతం పాపం నాశయతి.
సాయం ప్రాతః ప్రయుంజానః పాపోఽపాపో భవతి.
సర్వత్రాధీయానోఽపవిఘ్నో భవతి.
ధర్మార్థకామమోక్షం చ విందతి.
ఇదమథర్వశీర్షమశిష్యాయ న దేయం.
యో యది మోహాద్ దాస్యతి.
స పాపీయాన్ భవతి.
సహస్రావర్తనాద్యం యం కామమధీతే.
తంతమనేన సాధయేత్.
అనేన గణపతిమభిషించతి.
స వాగ్మీ భవతి.
చతుర్థ్యామనశ్నన్ జపతి.
స విద్యావాన్ భవతి.
ఇత్యథర్వణవాక్యం.
బ్రహ్మాద్యావరణం విద్యాన్న బిభేతి కదాచనేతి.
యో దూర్వాంకురైర్యజతి.
స వైశ్రవణోపమో భవతి.
యో లాజైర్యజతి.
స యశోవాన్ భవతి.
స మేధావాన్ భవతి.
యో మోదకసహస్రేణ యజతి.
స వాంఛితఫలమవాప్నోతి.
యః సాజ్యసమిద్భిర్యజతి.
స సర్వం లభతే స సర్వం లభతే.
అష్టౌ బ్రాహ్మణాన్ సమ్యగ్గ్రాహయిత్వా.
సూర్యవర్చస్వీ భవతి.
సూర్యగ్రహే మహానద్యాం ప్రతిమాసన్నిధౌ వా జప్త్వా.
సిద్ధమంత్రో భవతి.
మహావిఘ్నాత్ ప్రముచ్యతే.
మహాదోషాత్ ప్రముచ్యతే.
మహాపాపాత్ ప్రముచ్యతే.
మహాప్రత్యవాయాత్ ప్రముచ్యతే.
స సర్వవిద్భవతి స సర్వవిద్భవతి.
య ఏవం వేద.
ఓం సహనావవతు.
సహ నౌ భునక్తు.
సహ వీర్యం కరవావహై.
తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై.
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః.

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |