కోరికల సాధనకు మంత్రం

ఐం త్రిపురాదేవి విద్మహే కామేశ్వరి ధీమహి తన్నః క్లిన్నే ప్రచోదయాత్....

ఐం త్రిపురాదేవి విద్మహే కామేశ్వరి ధీమహి తన్నః క్లిన్నే ప్రచోదయాత్

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |