కష్టాల నుండి ఉపశమనం కోసం శరభ మంత్రం

ఓం నమః శరభసాళువ పక్షిరాజాయ సర్వభూతమయాయ సర్వమూర్తయే రక్ష రక్ష శీఘ్రం తారయ తారయ ఓం శ్రీం హ్రీం లం క్షం లం టం లం యం ప్రతరణాయ స్వాహా ఓం నమో భగవతే మహాశరభసాళువపక్షిరాజాయ వర వరద అష్టమూర్తయే అఖిలమయాయ పాలయ పాలయ భక్తవత్సలాయ ప్రణతార....

ఓం నమః శరభసాళువ పక్షిరాజాయ సర్వభూతమయాయ సర్వమూర్తయే రక్ష రక్ష శీఘ్రం తారయ తారయ ఓం శ్రీం హ్రీం లం క్షం లం టం లం యం ప్రతరణాయ స్వాహా ఓం నమో భగవతే మహాశరభసాళువపక్షిరాజాయ వర వరద అష్టమూర్తయే అఖిలమయాయ పాలయ పాలయ భక్తవత్సలాయ ప్రణతార్తివినాశనాయ ఉత్తారయోత్తారయ శీఘ్రముత్తారయ శ్రాం హ్రాం ఓం హాం దేవదేవాయ ఉత్తారణాయ స్వాహా

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |