కళాకారుల కోసం రాజమాతంగి మంత్రం

ఐం హ్రీం శ్రీం ఐం క్లీం సౌః ఓం నమో భగవతి శ్రీమాతంగేశ్వరి సర్వజనమనోహరి సర్వముఖరంజిని క్లీం హ్రీం శ్రీం సర్వరాజవశంకరి సర్వస్త్రీపురుషవశంకరి సర్వదుష్టమృగవశంకరి సర్వసత్త్వవశంకరి సర్వలోకవశంకరి అముకం మే వశమానయ స్వాహా సౌః న....

ఐం హ్రీం శ్రీం ఐం క్లీం సౌః ఓం నమో భగవతి శ్రీమాతంగేశ్వరి సర్వజనమనోహరి సర్వముఖరంజిని క్లీం హ్రీం శ్రీం సర్వరాజవశంకరి సర్వస్త్రీపురుషవశంకరి సర్వదుష్టమృగవశంకరి సర్వసత్త్వవశంకరి సర్వలోకవశంకరి అముకం మే వశమానయ స్వాహా సౌః నః క్లీం ఐం శ్రీం హ్రీం ఐం

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |