శ్రేయస్సు కోసం వాస్తు పురుష్ మంత్రం

ఓం శ్రీశాయ నమః. ఓం ధీశాయ నమః. ఓం సుగేహేశాయ నమః. ఓం భాగ్యదయ నమః. ఓం భూతిదాయకాయ నమః. ఓం గోత్రపాలాయ నమః. ఓం క్షేత్రపాలాయ నమః. ఓం పశుపాలాయ నమః. ఓం వసుప్రదాయ నమః. ఓం సౌఖ్యదాయ నమః. ఓం శుభదాయ నమః. ఓం శర్మణే నమః.....

ఓం శ్రీశాయ నమః.
ఓం ధీశాయ నమః.
ఓం సుగేహేశాయ నమః.
ఓం భాగ్యదయ నమః.
ఓం భూతిదాయకాయ నమః.
ఓం గోత్రపాలాయ నమః.
ఓం క్షేత్రపాలాయ నమః.
ఓం పశుపాలాయ నమః.
ఓం వసుప్రదాయ నమః.
ఓం సౌఖ్యదాయ నమః.
ఓం శుభదాయ నమః.
ఓం శర్మణే నమః.
ఓం సర్వమంగలకారకాయ నమః.
ఓం భుక్తిముక్తిప్రదాయ నమః.
ఓం శ్రేష్ఠాయ నమః.
ఓం సర్వలోకహితంకరాయ నమః.
ఓం గృహాధ్యక్షాయ నమః.
ఓం వనాధ్యక్షాయ నమః.
ఓం దుర్గాధ్యక్షాయ నమః.
ఓం పురాధిపాయ నమః.
ఓం గ్రామాధివాసినే నమః.
ఓం శైలేశాయ నమః.
ఓం రాష్ట్రధారిణే నమః.
ఓం ప్రజాపతయే నమః.
ఓం జలస్థానప్రియాయ నమః.
ఓం హృద్యాయ నమః.
ఓం దేవాయతనశంకరాయ నమః.
ఓం ప్రపన్నార్తిహరాయ నమః.
ఓం పూజ్యాయ నమః.
ఓం ప్రసన్నశరణోదయాయ నమః.
ఓం త్రిలోకాత్మనే నమః.
ఓం విశ్వమమూర్తయే నమః.
ఓం నిత్యాయ నమః.
ఓం భువనమోదకాయ నమః.
ఓం బ్రహ్మాండనాయకాయ నమః.
ఓం వంద్యాయ నమః.
ఓం బ్రహ్మేశానహరిప్రియాయ నమః.
ఓం అగ్నిశీర్షాయ నమః.
ఓం అనిలవక్త్రాయ నమః.
ఓం దిత్యంబుదాధిపనేత్రాయ నమః.
ఓం జయంతాదితికర్ణాయ నమః.
ఓం సోమార్కభుజరంజితాయ నమః.
ఓం మహేంద్రచరకోరస్థాయ నమః.
ఓం పృథ్వీధరార్యమాస్తనాయ నమః.
ఓం సత్యాదిదేవబాహవే నమః.
ఓం రుద్రాదికరమండితాయ నమః.
ఓం అజహృదే నమః.
ఓం వరుణోరవే నమః.
ఓం మిత్రోదరవిరాజితాయ నమః.
ఓం పిత్ర్యంఘ్రిద్వయోపేతాయ నమః.
ఓం సుగ్రీవచరణాయ నమః.
ఓం ఏకాశీతిపదోత్పన్నాయ నమః.
ఓం చతుఃషష్టిపదాయ నమః.
ఓం షోడశపదభూయిష్ఠాయ నమః.
ఓం శతపదాభిధాయ నమః.
ఓం వరాయ నమః.
ఓం గ్రామార్వణహితాయ నమః.
ఓం భద్రాయ నమః.
ఓం క్షేత్రార్వణవశినే నమః.
ఓం గృహార్వణవిరూప్యాయ నమః.
ఓం దిగర్వణప్రభావితాయ నమః.
ఓం ప్రాచీముఖాయ నమః.
ఓం వారుణాస్యాయ నమః.
ఓం దక్షిణోన్ముఖాయ నమః.
ఓం కౌబేరీముఖవర్తినే నమః.
ఓం యథాకాలప్రవర్తకాయ నమః.
ఓం కుక్షిస్థశంభుప్రణయినే నమః.
ఓం ధ్వజాయ శుభకృతే నమః.
ఓం గజాయ సుఖదాయినే నమః.
ఓం సింహాయ జయదాయకాయ నమః.
ఓం వృషభాయ ప్రియాయ నమః.
ఓం ఇతరాయ విప్రియాయ నమః.
ఓం ప్రాచీస్థాయినే నమః.
ఓం వహ్నిపాకాయ నమః.
ఓం యామ్యశాయినే నమః.
ఓం జలాశనాయ నమః.
ఓం నైర్ఋతిస్థహేతిధానాయ నమః.
ఓం వాయవీయపశుప్రభవే నమః.
ఓం ధయేశదిగ్ధనాగారాయ నమః.
ఓం ఈశాన్యార్చనతత్పరాయ నమః.
ఓం గ్రహమిత్రాయ నమః.
ఓం దిక్పతయే నమః.
ఓం తారానుగుణవర్తనాయ నమః.
ఓం సువిధిప్రదానుకూలినే నమః.
ఓం శుభరాశినివర్ధనాయ నమః.
ఓం శకారసప్తకశ్రేష్ఠాయ నమః.
ఓం స్థిరలగ్నవశినే నమః.
ఓం శుభవాసరపూజ్యాయ నమః.
ఓం పఞచభూతహితాయతయే నమః.
ఓం పాంచాలాదికవాటాయ నమః.
ఓం తత్తద్దిగ్ద్వారశోభితాయ నమః.
ఓం భూశయ్యానిరతాయ నమః.
ఓం శ్రీమతే నమః.
ఓం భూశుద్ధిప్రియదాయకాయ నమః.
ఓం శల్యోన్మూలనప్రీతాయ నమః.
ఓం స్వాదూదకనిధిప్రదాయ నమః.
ఓం వన్యాదిపంచకోన్ముక్తాయ నమః.
ఓం వరదాయ నమః.
ఓం వరముహూర్త్తకాయ నమః.
ఓం సద్వృక్షనిర్మితద్వారాయ నమః.
ఓం సత్కర్మపరితోషితాయ నమః.
ఓం అక్షయానందజనకాయ నమః.
ఓం పుత్రపౌత్రాదివర్ధకాయ నమః.
ఓం కాలప్రియాయ నమః.
ఓం కాలనాథాయ నమః.
ఓం కాలోపాసనతత్పరాయ నమః.
ఓం ఆద్యంతరహితాయ నమః.
ఓం నిత్యవృద్ధిపరాయణాయ నమః.
ఓం సత్యయుగసముత్పన్నాయ నమః.
ఓం విధిజ్ఞాయ నమః.
ఓం సత్యధర్మవిదే నమః.
ఓం వాస్తుదేవాయ నమః.
ఓం సురశ్రేష్ఠాయ నమః.
ఓం మహాబలసమన్వితాయ నమః.
ఓం గుడాన్నాదాయ నమః.
ఓం దోషహారిణే నమః.
ఓం శాంతికర్మప్రియాయ నమః.
ఓం గుణినే నమః.
ఓం నిత్యస్వాపవిలోలాయ నమః.
ఓం భువనమంగలకారకాయ నమః.
ఓం వాస్తోష్పతయే నమః.

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |