దీర్ఘ మరియు ఆరోగ్యకరమైన జీవితం కోసం మంత్రం

ఆయుష్టే విశ్వతో దధదయమగ్నిర్వరేణ్యః . పునస్తే ప్రాణ ఆయాతి పరా యక్ష్మం సువామి తే .. ఆయుర్దా అగ్నే హవిషో జుషాణో ఘృతప్రతీకో ఘృతయోనిరేధి . ఘృతం పీత్వా మధు చారు గవ్యం పితేవ పుత్రమభి రక్షతాదిమం ......

ఆయుష్టే విశ్వతో దధదయమగ్నిర్వరేణ్యః .
పునస్తే ప్రాణ ఆయాతి పరా యక్ష్మం సువామి తే ..
ఆయుర్దా అగ్నే హవిషో జుషాణో ఘృతప్రతీకో ఘృతయోనిరేధి .
ఘృతం పీత్వా మధు చారు గవ్యం పితేవ పుత్రమభి రక్షతాదిమం ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |