జీవితంలో ఆనందాన్ని పొందే మంత్రం

స్వస్తితం మే సుప్రాతః సుసాయం సుదివం సుమృగం సుశకునం మే అస్తు . సుహవమగ్నే స్వస్త్యఽమర్త్యం గత్వా పునరాయాభినందన్ ......

స్వస్తితం మే సుప్రాతః సుసాయం సుదివం సుమృగం సుశకునం మే అస్తు .
సుహవమగ్నే స్వస్త్యఽమర్త్యం గత్వా పునరాయాభినందన్ ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |