ఆనందం కోసం అథర్వవేదం నుండి మంత్రం

యాని నక్షత్రాణి దివ్యంతరిక్షే అప్సు భూమౌ యాని నగేషు దిక్షు . ప్రకల్పయంశ్చంద్రమా యాన్యేతి సర్వాణి మమైతాని శివాని సంతు ..1.. అష్టావింశాని శివాని శగ్మాని సహ యోగం భజంతు మే . యోగం ప్ర పద్యే క్షేమం చ క్షేమం ప్ర పద్యే యోగం చ నమ....

యాని నక్షత్రాణి దివ్యంతరిక్షే అప్సు భూమౌ యాని నగేషు దిక్షు .
ప్రకల్పయంశ్చంద్రమా యాన్యేతి సర్వాణి మమైతాని శివాని సంతు ..1..
అష్టావింశాని శివాని శగ్మాని సహ యోగం భజంతు మే .
యోగం ప్ర పద్యే క్షేమం చ క్షేమం ప్ర పద్యే యోగం చ నమోఽహోరాత్రాభ్యామస్తు ..2..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |