అబద్ధాలు చెప్పినందుకు క్షమాపణ కోరుతూ మంత్రం

అయం దేవానామసురో వి రాజతి వశా హి సత్యా వరుణస్య రాజ్ఞః . తతస్పరి బ్రహ్మణా శాశదాన ఉగ్రస్య మన్యోరుదిమం నయామి ..1.. నమస్తే రజన్ వరుణాస్తు మన్యవే విశ్వం హ్యుగ్ర నిచికేషి ద్రుగ్ధం . సహస్రమన్యాన్ ప్ర సువామి సాకం శతం జీవాతి శరదస....

అయం దేవానామసురో వి రాజతి వశా హి సత్యా వరుణస్య రాజ్ఞః .
తతస్పరి బ్రహ్మణా శాశదాన ఉగ్రస్య మన్యోరుదిమం నయామి ..1..
నమస్తే రజన్ వరుణాస్తు మన్యవే విశ్వం హ్యుగ్ర నిచికేషి ద్రుగ్ధం .
సహస్రమన్యాన్ ప్ర సువామి సాకం శతం జీవాతి శరదస్తవాయం ..2..
యదువక్థానృతం జిహ్వయా వృజినం బహు .
రాజ్ఞస్త్వా సత్యధర్మణో ముంచామి వరుణాదహం ..3..
ముంచామి త్వా వైశ్వానరాదర్ణవాన్ మహతస్పరి .
సజాతాన్ ఉగ్రేహా వద బ్రహ్మ చాప చికీహి నః ..4..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |