అదృష్టం కోసం మంత్రం

ఓం భాస్కరాయ విద్మహే మహద్ద్యుతికరాయ ధీమహి తన్నో ఆదిత్యః ప్రచోదయాత్....

ఓం భాస్కరాయ విద్మహే మహద్ద్యుతికరాయ ధీమహి
తన్నో ఆదిత్యః ప్రచోదయాత్

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |