வியாபாரத்தில் வெற்றி பெற மந்திரம்

இந்த்³ரமஹம் வணிஜம் சோத³யாமி ஸ ந ஐது புரஏதா நோ அஸ்து . நுத³ன்ன் அராதிம் பரிபந்தி²னம் ம்ருக³ம் ஸ ஈஶானோ த⁴னதா³ அஸ்து மஹ்யம் ..1.. யே பந்தா²னோ ப³ஹவோ தே³வயானா அந்தரா த்³யாவாப்ருதி²வீ ஸஞ்சரந்தி . தே மா ஜுஷந்தாம் பயஸா க்⁴ருதேன யதா....

இந்த்³ரமஹம் வணிஜம் சோத³யாமி ஸ ந ஐது புரஏதா நோ அஸ்து .
நுத³ன்ன் அராதிம் பரிபந்தி²னம் ம்ருக³ம் ஸ ஈஶானோ த⁴னதா³ அஸ்து மஹ்யம் ..1..
யே பந்தா²னோ ப³ஹவோ தே³வயானா அந்தரா த்³யாவாப்ருதி²வீ ஸஞ்சரந்தி .
தே மா ஜுஷந்தாம் பயஸா க்⁴ருதேன யதா² க்ரீத்வா த⁴னமாஹராணி ..2..
இத்⁴மேநாக்³ன இச்ச²மானோ க்⁴ருதேன ஜுஹோமி ஹவ்யம் தரஸே ப³லாய .
யாவதீ³ஶே ப்³ரஹ்மணா வந்த³மான இமாம் தி⁴யம் ஶதஸேயாய தே³வீம் ..3..
இமாமக்³னே ஶரணிம் மீம்ருஷோ நோ யமத்⁴வானமகா³ம தூ³ரம் .
ஶுனம் நோ அஸ்து ப்ரபணோ விக்ரயஶ்ச ப்ரதிபண꞉ ப²லினம் மா க்ருணோது .
இத³ம் ஹவ்யம் ஸம்விதா³னௌ ஜுஷேதா²ம் ஶுனம் நோ அஸ்து சரிதமுத்தி²தம் ச ..4..
யேன த⁴னேன ப்ரபணம் சராமி த⁴னேன தே³வா த⁴னமிச்ச²மான꞉ .
தன் மே பூ⁴யோ ப⁴வது மா கனீயோ(அ)க்³னே ஸாதக்⁴னோ தே³வான் ஹவிஷா நி ஷேத⁴ ..5..
யேன த⁴னேன ப்ரபணம் சராமி த⁴னேன தே³வா த⁴னமிச்ச²மான꞉ .
தஸ்மின் ம இந்த்³ரோ ருசிமா த³தா⁴து ப்ரஜாபதி꞉ ஸவிதா ஸோமோ அக்³னி꞉ ..6..
உப த்வா நமஸா வயம் ஹோதர்வைஶ்வானர ஸ்தும꞉ .
ஸ ந꞉ ப்ரஜாஸ்வாத்மஸு கோ³ஷு ப்ராணேஷு ஜாக்³ருஹி ..7..
விஶ்வாஹா தே ஸத³மித்³ப⁴ரேமாஶ்வாயேவ திஷ்ட²தே ஜாதவேத³꞉ .
ராயஸ்போஷேண ஸமிஷா மத³ந்தோ மா தே அக்³னே ப்ரதிவேஶா ரிஷாம ..8.. 

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |