ரிக்வேதத்தின் பஞ்ச ருத்ரம்

12.5K

Comments

6j7de
Excellent presentation for the learners. Numbering each portion would be better to write accordingly for learning. -S. Vaidyanathan

அறிவு செழிக்கும் இணையதளம் -சுவேதா முரளிதரன்

செம்மையான இணையதளம் 🙌 -மோகன் ராஜா

நன்றி 🌹 -சூரியநாராயணன்

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -sivaramakrishna sharma

Read more comments

நரசிம்மர் ஏன் அஹோபிலத்தை தனது இருப்பிடமாகத் தேர்ந்தெடுத்தார்?

நரசிம்மர் ஹிரண்யகசிபு என்ற அரக்கனை அஹோபிலத்தில் வீழ்த்தியதால் அதைத் தனது இருப்பிடமாகத் தேர்ந்தெடுத்தார். இந்த நிகழ்வைத் தொடர்ந்து, ஹிரண்யகசிபுவின் மகனும், விஷ்ணுவின் தீவிர பக்தருமான பிரஹலாதன், அஹோபிலத்தை தனது நிரந்தர வசிப்பிடமாக மாற்ற நரசிம்மரிடம் பிரார்த்தனை செய்தார். பிரஹலாதரின் மனப்பூர்வமான வேண்டுதலுக்கு இணங்க, நரசிம்மர் அந்த இடத்தைத் தனது இருப்பிடமாக மாற்றி அருள்பாலித்தார். பகவான் நரசிம்மர் அஹோபிலத்தை ஏன் தனது இருப்பிடமாகத் தேர்ந்தெடுத்தார் என்பதை அறிவது உங்கள் ஆன்மீக நுண்ணறிவை ஆழப்படுத்தும் மற்றும் பக்தியை வளர்க்கும்

திருதராட்டிரனுக்கு எத்தனை குழந்தைகள்?

குரு மன்னனான திருதராட்டிரனுக்கு மொத்தம் 102 குழந்தைகள். அவருக்குக் கௌரவர்கள் எனப்படும் நூறு மகன்களும், துச்சலா என்ற மகளும், காந்தாரியின் பணிப்பெண்ணிடமிருந்து யுயுத்சு என்ற மற்றொரு மகனும் பிறந்தனர். மகாபாரதத்தில் உள்ள கதாபாத்திரங்களைப் பற்றிய புரிதல், அதன் செழுமையான விவரிப்புக்கான உங்கள் பாராட்டுகளை ஆழமாக்கும்

Quiz

இறுதி சடங்குகளை செய்யும் போது அதை செய்பவர் யகஞோபவீதத்தை (பூணூலை) எவ்வாறு அணிந்து கொள்ள வேண்டும்?

கத்³ரு॒த்³ராய॒ ப்ரசே॑தஸே மீ॒ள்ஹுஷ்ட॑மாய॒ தவ்ய॑ஸே . வோ॒சேம॒ ஶந்த॑மம் ஹ்ரு॒தே³ . யதா²॑ நோ॒ அதி³॑தி॒꞉ கர॒த்பஶ்வே॒ ந்ருப்⁴யோ॒ யதா²॒ க³வே॑ . யதா²॑ தோ॒காய॑ ரு॒த்³ரிய॑ம் . யதா²॑ நோ மி॒த்ரோ வரு॑ணோ॒ யதா²॑ ரு॒த்³ரஶ்சிகே॑ததி .....

கத்³ரு॒த்³ராய॒ ப்ரசே॑தஸே மீ॒ள்ஹுஷ்ட॑மாய॒ தவ்ய॑ஸே .
வோ॒சேம॒ ஶந்த॑மம் ஹ்ரு॒தே³ .
யதா²॑ நோ॒ அதி³॑தி॒꞉ கர॒த்பஶ்வே॒ ந்ருப்⁴யோ॒ யதா²॒ க³வே॑ .
யதா²॑ தோ॒காய॑ ரு॒த்³ரிய॑ம் .
யதா²॑ நோ மி॒த்ரோ வரு॑ணோ॒ யதா²॑ ரு॒த்³ரஶ்சிகே॑ததி .
யதா²॒ விஶ்வே॑ ஸ॒ஜோஷ॑ஸ꞉ .
கா³॒த²ப॑திம் மே॒த⁴ப॑திம் ரு॒த்³ரம் ஜலா॑ஷபே⁴ஷஜம் .
தச்ச²ம்॒யோ꞉ ஸு॒ம்னமீ॑மஹே .
ய꞉ ஶு॒க்ர இ॑வ॒ ஸூர்யோ॒ ஹிர॑ண்யமிவ॒ ரோச॑தே .
ஶ்ரேஷ்டோ²॑ தே³॒வானாம்॒ வஸு॑꞉ .
ஶம் ந॑꞉ கர॒த்யர்வ॑தே ஸு॒க³ம் மே॒ஷாய॑ மே॒ஷ்யே॑ .
ந்ருப்⁴யோ॒ நாரி॑ப்⁴யோ॒ க³வே॑ .
அ॒ஸ்மே ஸோ॑ம॒ ஶ்ரிய॒மதி⁴॒ நி தே⁴॑ஹி ஶ॒தஸ்ய॑ ந்ரு॒ணாம் .
மஹி॒ ஶ்ரவ॑ஸ்துவின்ரு॒ம்ணம் .
மா ந॑꞉ ஸோமபரி॒பா³தோ⁴॒ மாரா॑தயோ ஜுஹுரந்த .
ஆ ந॑ இந்தோ³॒ வாஜே॑ ப⁴ஜ .
யாஸ்தே॑ ப்ர॒ஜா அ॒ம்ருத॑ஸ்ய॒ பர॑ஸ்மி॒ந்தா⁴ம॑ன்ன்ரு॒தஸ்ய॑ .
மூ॒ர்தா⁴ நாபா⁴॑ ஸோம வேன ஆ॒பூ⁴ஷ॑ந்தீ꞉ ஸோம வேத³꞉ .
இ॒மா ரு॒த்³ராய॑ த॒வஸே॑ கப॒ர்தி³னே॑ க்ஷ॒யத்³வீ॑ராய॒ ப்ர ப⁴॑ராமஹே ம॒தீ꞉ .
யதா²॒ ஶமஸ॑த்³த்³வி॒பதே³॒ சது॑ஷ்பதே³॒ விஶ்வம்॑ பு॒ஷ்டம் க்³ராமே॑ அ॒ஸ்மின்ன॑னாது॒ரம் .
ம்ரு॒ளா நோ॑ ருத்³ரோ॒த நோ॒ மய॑ஸ்க்ருதி⁴ க்ஷ॒யத்³வீ॑ராய॒ நம॑ஸா விதே⁴ம தே .
யச்ச²ம் ச॒ யோஶ்ச॒ மனு॑ராயே॒ஜே பி॒தா தத³॑ஶ்யாம॒ தவ॑ ருத்³ர॒ ப்ரணீ॑திஷு .
அ॒ஶ்யாம॑ தே ஸும॒திம் தே³॑வய॒ஜ்யயா॑ க்ஷ॒யத்³வீ॑ரஸ்ய॒ தவ॑ ருத்³ர மீட்⁴வ꞉ .
ஸு॒ம்னா॒யன்னித்³விஶோ॑ அ॒ஸ்மாக॒மா ச॒ராரி॑ஷ்டவீரா ஜுஹவாம தே ஹ॒வி꞉ .
த்வே॒ஷம் வ॒யம் ரு॒த்³ரம் ய॑ஜ்ஞ॒ஸாத⁴ம்॑ வ॒ங்கும் க॒விமவ॑ஸே॒ நி ஹ்வ॑யாமஹே .
ஆ॒ரே அ॒ஸ்மத்³தை³வ்யம்॒ ஹேளோ॑ அஸ்யது ஸும॒திமித்³வ॒யம॒ஸ்யா வ்ரு॑ணீமஹே .
தி³॒வோ வ॑ரா॒ஹம॑ரு॒ஷம் க॑ப॒ர்தி³னம்॑ த்வே॒ஷம் ரூ॒பம் நம॑ஸா॒ நி ஹ்வ॑யாமஹே .
ஹஸ்தே॒ பி³ப்⁴ர॑த்³பே⁴ஷ॒ஜா வார்யா॑ணி॒ ஶர்ம॒ வர்ம॑ ச்ச²॒ர்தி³ர॒ஸ்மப்⁴யம்॑ யம்ஸத் .
இ॒த³ம் பி॒த்ரே ம॒ருதா॑முச்யதே॒ வச॑꞉ ஸ்வா॒தோ³꞉ ஸ்வாதீ³॑யோ ரு॒த்³ராய॒ வர்த⁴॑னம் .
ராஸ்வா॑ ச நோ அம்ருத மர்த॒போ⁴ஜ॑னம்॒ த்மனே॑ தோ॒காய॒ தன॑யாய ம்ருள .
மா நோ॑ ம॒ஹாந்த॑மு॒த மா நோ॑ அர்ப⁴॒கம் மா ந॒ உக்ஷ॑ந்தமு॒த மா ந॑ உக்ஷி॒தம் .
மா நோ॑ வதீ⁴꞉ பி॒தரம்॒ மோத மா॒தரம்॒ மா ந॑꞉ ப்ரி॒யாஸ்த॒ன்வோ॑ ருத்³ர ரீரிஷ꞉ .
மா ந॑ஸ்தோ॒கே தன॑யே॒ மா ந॑ ஆ॒யௌ மா நோ॒ கோ³ஷு॒ மா நோ॒ அஶ்வே॑ஷு ரீரிஷ꞉ .
வீ॒ரான்மா நோ॑ ருத்³ர பா⁴மி॒தோ வ॑தீ⁴ர்ஹ॒விஷ்ம॑ந்த॒꞉ ஸத³॒மித்த்வா॑ ஹவாமஹே .
உப॑ தே॒ ஸ்தோமா॑ன்பஶு॒பா இ॒வாக॑ரம்॒ ராஸ்வா॑ பிதர்மருதாம் ஸு॒ம்னம॒ஸ்மே .
ப⁴॒த்³ரா ஹி தே॑ ஸும॒திர்ம்ரு॑ள॒யத்த॒மாதா²॑ வ॒யமவ॒ இத்தே॑ வ்ருணீமஹே .
ஆ॒ரே தே॑ கோ³॒க்⁴னமு॒த பூ॑ருஷ॒க்⁴னம் க்ஷய॑த்³வீர ஸு॒ம்னம॒ஸ்மே தே॑ அஸ்து .
ம்ரு॒ளா ச॑ நோ॒ அதி⁴॑ ச ப்³ரூஹி தே³॒வாதா⁴॑ ச ந॒꞉ ஶர்ம॑ யச்ச² த்³வி॒ப³ர்ஹா॑꞉ .
அவோ॑சாம॒ நமோ॑ அஸ்மா அவ॒ஸ்யவ॑꞉ ஶ்ரு॒ணோது॑ நோ॒ ஹவம்॑ ரு॒த்³ரோ ம॒ருத்வா॑ன் .
தன்னோ॑ மி॒த்ரோ வரு॑ணோ மாமஹந்தா॒மதி³॑தி॒꞉ ஸிந்து⁴॑꞉ ப்ருதி²॒வீ உ॒த த்³யௌ꞉ .
ஆ தே॑ பிதர்மருதாம் ஸு॒ம்னமே॑து॒ மா ந॒꞉ ஸூர்ய॑ஸ்ய ஸந்॒த்³ருஶோ॑ யுயோதா²꞉ .
அ॒பி⁴ நோ॑ வீ॒ரோ அர்வ॑தி க்ஷமேத॒ ப்ர ஜா॑யேமஹி ருத்³ர ப்ர॒ஜாபி⁴॑꞉ .
த்வாத³॑த்தேபீ⁴ ருத்³ர॒ ஶந்த॑மேபி⁴꞉ ஶ॒தம் ஹிமா॑ அஶீய பே⁴ஷ॒ஜேபி⁴॑꞉ .
வ்ய1॒॑ஸ்மத்³த்³வேஷோ॑ வித॒ரம் வ்யம்ஹோ॒ வ்யமீ॑வாஶ்சாதயஸ்வா॒ விஷூ॑சீ꞉ .
ஶ்ரேஷ்டோ²॑ ஜா॒தஸ்ய॑ ருத்³ர ஶ்ரி॒யாஸி॑ த॒வஸ்த॑மஸ்த॒வஸாம்॑ வஜ்ரபா³ஹோ .
பர்ஷி॑ ண꞉ பா॒ரமம்ஹ॑ஸ꞉ ஸ்வ॒ஸ்தி விஶ்வா॑ அ॒பீ⁴॑தீ॒ ரப॑ஸோ யுயோதி⁴ .
மா த்வா॑ ருத்³ர சுக்ருதா⁴மா॒ நமோ॑பி⁴॒ர்மா து³ஷ்டு॑தீ வ்ருஷப⁴॒ மா ஸஹூ॑தீ .
உன்னோ॑ வீ॒ராம்ˮ அ॑ர்பய பே⁴ஷ॒ஜேபி⁴॑ர்பி⁴॒ஷக்த॑மம் த்வா பி⁴॒ஷஜாம்॑ ஶ்ருணோமி .
ஹவீ॑மபி⁴॒ர்ஹவ॑தே॒ யோ ஹ॒விர்பி⁴॒ரவ॒ ஸ்தோமே॑பீ⁴ ரு॒த்³ரம் தி³॑ஷீய .
ரு॒தூ³॒த³ர॑꞉ ஸு॒ஹவோ॒ மா நோ॑ அ॒ஸ்யை ப³॒ப்⁴ரு꞉ ஸு॒ஶிப்ரோ॑ ரீரத⁴ன்ம॒னாயை॑ .
உன்மா॑ மமந்த³ வ்ருஷ॒போ⁴ ம॒ருத்வா॒ந்த்வக்ஷீ॑யஸா॒ வய॑ஸா॒ நாத⁴॑மானம் .
க்⁴ருணீ॑வ ச்சா²॒யாம॑ர॒பா அ॑ஶீ॒யா வி॑வாஸேயம் ரு॒த்³ரஸ்ய॑ ஸு॒ம்னம் .
க்வ1॒॑ ஸ்ய தே॑ ருத்³ர ம்ருள॒யாகு॒ர்ஹஸ்தோ॒ யோ அஸ்தி॑ பே⁴ஷ॒ஜோ ஜலா॑ஷ꞉ .
அ॒ப॒ப⁴॒ர்தா ரப॑ஸோ॒ தை³வ்ய॑ஸ்யா॒பீ⁴ நு மா॑ வ்ருஷப⁴ சக்ஷமீதா²꞉ .
ப்ர ப³॒ப்⁴ரவே॑ வ்ருஷ॒பா⁴ய॑ ஶ்விதீ॒சே ம॒ஹோ ம॒ஹீம் ஸு॑ஷ்டு॒திமீ॑ரயாமி .
ந॒ம॒ஸ்யா க॑ல்மலீ॒கினம்॒ நமோ॑பி⁴ர்க்³ருணீ॒மஸி॑ த்வே॒ஷம் ரு॒த்³ரஸ்ய॒ நாம॑ .
ஸ்தி²॒ரேபி⁴॒ரங்கை³॑꞉ புரு॒ரூப॑ உ॒க்³ரோ ப³॒ப்⁴ரு꞉ ஶு॒க்ரேபி⁴॑꞉ பிபிஶே॒ ஹிர॑ண்யை꞉ .
ஈஶா॑நாத³॒ஸ்ய பு⁴வ॑னஸ்ய॒ பூ⁴ரே॒ர்ன வா உ॑ யோஷத்³ரு॒த்³ராத³॑ஸு॒ர்ய॑ம் .
அர்ஹ॑ன்பி³ப⁴ர்ஷி॒ ஸாய॑கானி॒ த⁴ன்வார்ஹ॑ன்னி॒ஷ்கம் ய॑ஜ॒தம் வி॒ஶ்வரூ॑பம் .
அர்ஹ॑ன்னி॒த³ம் த³॑யஸே॒ விஶ்வ॒மப்⁴வம்॒ ந வா ஓஜீ॑யோ ருத்³ர॒ த்வத³॑ஸ்தி .
ஸ்து॒ஹி ஶ்ரு॒தம் க³॑ர்த॒ஸத³ம்॒ யுவா॑னம் ம்ரு॒க³ம் ந பீ⁴॒மமு॑பஹ॒த்னுமு॒க்³ரம் .
ம்ரு॒ளா ஜ॑ரி॒த்ரே ரு॑த்³ர॒ ஸ்தவா॑னோ॒(அ)ன்யம் தே॑ அ॒ஸ்மன்னி வ॑பந்து॒ ஸேனா॑꞉ .
கு॒மா॒ரஶ்சி॑த்பி॒தரம்॒ வந்த³॑மானம்॒ ப்ரதி॑ நாநாம ருத்³ரோப॒யந்த॑ம் .
பூ⁴ரே॑ர்தா³॒தாரம்॒ ஸத்ப॑திம் க்³ருணீஷே ஸ்து॒தஸ்த்வம் பே⁴॑ஷ॒ஜா ரா॑ஸ்ய॒ஸ்மே .
யா வோ॑ பே⁴ஷ॒ஜா ம॑ருத॒꞉ ஶுசீ॑னி॒ யா ஶந்த॑மா வ்ருஷணோ॒ யா ம॑யோ॒பு⁴ .
யானி॒ மனு॒ரவ்ரு॑ணீதா பி॒தா ந॒ஸ்தா ஶம் ச॒ யோஶ்ச॑ ரு॒த்³ரஸ்ய॑ வஶ்மி .
பரி॑ ணோ ஹே॒தீ ரு॒த்³ரஸ்ய॑ வ்ருஜ்யா॒꞉ பரி॑ த்வே॒ஷஸ்ய॑ து³ர்ம॒திர்ம॒ஹீ கா³॑த் .
அவ॑ ஸ்தி²॒ரா ம॒க⁴வ॑த்³ப்⁴யஸ்தனுஷ்வ॒ மீட்⁴வ॑ஸ்தோ॒காய॒ தன॑யாய ம்ருள .
ஏ॒வா ப³॑ப்⁴ரோ வ்ருஷப⁴ சேகிதான॒ யதா²॑ தே³வ॒ ந ஹ்ரு॑ணீ॒ஷே ந ஹம்ஸி॑ .
ஹ॒வ॒ன॒ஶ்ருன்னோ॑ ருத்³ரே॒ஹ போ³॑தி⁴ ப்³ரு॒ஹத்³வ॑தே³ம வி॒த³தே²॑ ஸு॒வீரா॑꞉ .
இ॒மா ரு॒த்³ராய॑ ஸ்தி²॒ரத⁴॑ன்வனே॒ கி³ர॑꞉ க்ஷி॒ப்ரேஷ॑வே தே³॒வாய॑ ஸ்வ॒தா⁴வ்னே॑ .
அஷா॑ள்ஹாய॒ ஸஹ॑மானாய வே॒த⁴ஸே॑ தி॒க்³மாயு॑தா⁴ய ப⁴ரதா ஶ்ரு॒ணோது॑ ந꞉ .
ஸ ஹி க்ஷயே॑ண॒ க்ஷம்ய॑ஸ்ய॒ ஜன்ம॑ன॒꞉ ஸாம்ரா॑ஜ்யேன தி³॒வ்யஸ்ய॒ சேத॑தி .
அவ॒ன்னவ॑ந்தீ॒ருப॑ நோ॒ து³ர॑ஶ்சரானமீ॒வோ ரு॑த்³ர॒ ஜாஸு॑ நோ ப⁴வ .
யா தே॑ தி³॒த்³யுத³வ॑ஸ்ருஷ்டா தி³॒வஸ்பரி॑ க்ஷ்ம॒யா சர॑தி॒ பரி॒ ஸா வ்ரு॑ணக்து ந꞉ .
ஸ॒ஹஸ்ரம்॑ தே ஸ்வபிவாத பே⁴ஷ॒ஜா மா ந॑ஸ்தோ॒கேஷு॒ தன॑யேஷு ரீரிஷ꞉ .
மா நோ॑ வதீ⁴ ருத்³ர॒ மா பரா॑ தா³॒ மா தே॑ பூ⁴ம॒ ப்ரஸி॑தௌ ஹீளி॒தஸ்ய॑ .
ஆ நோ॑ ப⁴ஜ ப³॒ர்ஹிஷி॑ ஜீவஶம்॒ஸே யூ॒யம் பா॑த ஸ்வ॒ஸ்திபி⁴॒꞉ ஸதா³॑ ந꞉ .
அ॒ஸ்மே ரு॒த்³ரா மே॒ஹனா॒ பர்வ॑தாஸோ வ்ருத்ர॒ஹத்யே॒ ப⁴ர॑ஹூதௌ ஸ॒ஜோஷா॑꞉ .
ய꞉ ஶம்ஸ॑தே ஸ்துவ॒தே தா⁴யி॑ ப॒ஜ்ர இந்த்³ர॑ஜ்யேஷ்டா² அ॒ஸ்மாம்ˮ அ॑வந்து தே³॒வா꞉ .
தமு॑ ஷ்டுஹி॒ ய꞉ ஸ்வி॒ஷு꞉ ஸு॒த⁴ன்வா॒ யோ விஶ்வ॑ஸ்ய॒ க்ஷய॑தி பே⁴ஷ॒ஜஸ்ய॑ .
யக்ஷ்வா॑ ம॒ஹே ஸௌ॑மன॒ஸாய॑ ரு॒த்³ரம் நமோ॑பி⁴ர்தே³॒வமஸு॑ரம் து³வஸ்ய .
அ॒யம் மே॒ ஹஸ்தோ॒ ப⁴க³॑வான॒யம் மே॒ ப⁴க³॑வத்தர꞉ .
அ॒யம் மே॑ வி॒ஶ்வபே⁴॑ஷஜோ॒(அ)யம் ஶி॒வாபி⁴॑மர்ஶன꞉ .
ௐ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ .

Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |